Jevrejska misao, dela i zapisi

/ Jer On je Mesto ovoga sveta, ali svet nije Njegovo mesto /

P R I S T U P.

אהיה אשר אהיה

Uvid u tekstove, pesme i druge materijale koji predstavljaju sâmu srž jevrejske duhovne prakse i tradicije i koji svojom (mantričkom) snagom i lucidnošću uspevaju da inspirišu na kreativan duhovni i intelektualni rad. Radi se o tekstovima religioznog i mističnih karaktera, o pričama velikih pisaca, ali i onih manje znanih, koje istorija nije adekvatno prepoznala i zapamtila u liku, ali svakako jeste u bezvremenom delu koje je za njima ostalo da živi u večnosti. Kao takva, blistava, često su tumačena te rado prisvajana i van originalnog jevrejskog konteksta i judaizma, utičući na uspostavljanja mnogih drugih duhovnih struja. Posebno onih hermetičnih sa zapada, ugledajući se na sistematiku koju nosi jevrejska molitva.

Najveći deo ovih materijala danas čine sastavni sidura (סדור) širom svih zajednica sveta.

Zato kažemo:

אתה הוא עד שלא נברא העולם; אתה הוא משנברא העולם
אתה הוא בעולם הזה; ואתה הוא לעולם הבא
Ata Hu ad šela nibera ha’olam; Ata Hu mi’še’nibera ha’olam; Ata Hu ba’olam ha’ze; Ve’Ata Hu le’olam ha’ba
 Thou wast the same before the world was created; Thou hast been the same since the world hath been created;
Thou art the same in this world and thou wilt be the same in the world to come.
Ti si bio isti pre nego što je stvoren svet; Ti si bio isti jer je svet stvoren; Ti si isti na ovom svetu i ti ćeš biti isti u svetu koji dolazi.

Mora se pomenuti i to da kada je reč o racionalnosti određenih teoloških objašnjenja, svakako treba imati na umu da se ona pre svega odnose na granična pitanja o kojima nauka ne može mnogo da nam kaže. A možda i ne treba. Verske interpretacije se, na primer, mogu primeniti na probleme kao što su nastanak kosmosa ili poreklo fizičkih zakona, gde empirijska potvrda nije moguća, a vrlo verovatno ni niti će. Činjenica da nauka nije u stanju da objasni svoje aksiome otvara prostor za teološku analizu u kojoj konzistentnost predstavlja ključni kriterijum za racionalnost. No nauka je druga, neizostavna strana medalje koja isto tako nikako ne sme biti ignorisana.

Sinagogalne pesme koje se odnose na period dočeka Šabata
Jedid Nefeš Av Ha'Rahaman ידיד נפש 
Mizmor L'David Avu L'Adonaj B'nej Elim מזמור לדוד 
Ana Behoah Gedulat Jemineha Tatir Cerura אנא בכח 
Leha Dodi Likrat Kala Penej Šabat Nekabela לכה דודי 
Šema Israel Adonaj Elohejnu Adonaj Ehad שמע ישראל 
Šmone Esre / Tefilat Amida העמידה 
Vajhulu Ha'Šamajim Ve'Arec Vehol Cevam ויכלו 
Magen Avot Bidvaro Me'Hajei Meitim B'Ma-Amaro מגן אבות 
Jigdal Eloim Haj Ve'Jištaba Nimca Ve'in et El Meciuto יגדל אלוהים חי 
Šalom Alehem Malahe HaŠaret Malahe El Jon שלום עליכם 
Kiduš Vajhulu Ha'Šamajim Ve'Arec Vehol Cevam קידוש‎‎ 
Avdala Hine El Ješuati Evtah Ve’lo Efhad הבדלה 
El Dio Alto Kon Su Grasja איל דייו אלטו 

Značajni Jevrejski blagoslovi na kojima se temelji judaizam 
Paljenje Šabatnih sveće Nerot šel Šabat נרות של שבת 
Svakodnevni blagoslovi za hranu i pića Kol Jomim כל ימים 
Drugi manji blagoslovi Berahot Ktanot ברכות קטנות
Blagoslov za putovanje Tefilat Ha'Dereh תפילת הדרך 
Sveštenički blagoslov Birkat Koanim ברכת כהנים 
Duša koju si mi Darovao Elohaj Nešama אלוחי נשמה 
Blagosiljanje Sunca Birkat Ha'Hama ברכת החמה 
Za Onog koji Život daruje Šehehejanu שהחינו 
Blagoslov za zdravlje Mi Seberah מי שברך 

Dela kojima se obeležavaju ostale bitne molitve 
Dan Pokajanja Jom Kipur יום כיפור 
13 Principa vere Šloša Sere Ikarim שלושה עשר עיקרים 
Nema nijednoga kao našega Boga Ejn Kelohejnu אין כאלהינו 
Oče naš Nebeski Avinu Še'Ba'Šamajim אבינו שבשמים 
Oče naš Kralju naš Avinu Malkenu אבינו מלכנו 
Ti koji praštaš Adon Ha'Selihot אדונ הסליחות 
Ako Te zaboravim Im Eškaheh אם אשכחך 
Ti koji Mir daruješ Ose Šalom עושה שלום 
Zahvalnost Mode Ani מודה אני 
Večnome Adon Olam אדון עולם
Svi zaveti Kol Nidrej כל נדרי 
Dosta nam je Dajenu דינו 
Pohvale Alelu-Ja הללויה 
Gospod El Adon אל אדון 
Braćo Ahejnu אחינו

Pesme opevane u periodu pre revitalizacije hebrejskog jezika – na jidišu
Ko zna ko je Jedan? Ehad mi jodea ווער קענ זאגן ווער קענ רעדן 
Hej hej Dole s policijom Hej hej deloj policej הײ הײ דאלױ פאליצײ 
Vi Budalasti Cionisti Ir Nariše Cionistn אוי איר נאריש זיאניסטן 
Naše selo gori Undzer štetl brent אונדזער שטעטל ברענט 
Pesma o Drvetu Štejt a Bojm אױפן װעג שטײט א בױם 
Moj mali grade Majn štejtele Belc מיין שטעטעלע בעלז 
Jao Kuku meni Oj Vej Oj Vavoj אױ װײ אוי ואבוי
Na ognjištu Ojfn Pripetšik אויפן פריפעטשיק 
Drejdl Drejdl Klejner Drejdl קלײנער דרײדל 
Buka Balajke Tumbalalajka טום בללייקה
Zakletva (Di Bundiše Švue די שבועה 
Dona Dona (Dos Kelbl דונה דונה)

Stvaralaštvo čije izvođenje nije usko vezano za verske običaje i praksu
Nada – Himna Izraela Ha'Tikva התקווה 
Tu sam pred Tobom sam Hineni Hineni הנני 
Solomonova Pesma nad Pesmama Šir Ha'Širim שיר השירים 
Pesnik nad Pesnicima Mišorer šel Mišorerim משורר של משוררים 
Ja sam Onaj koji Jeste Ehje Ašer Ehje אהיה אשר אהיה 
Zlatni Jerusalim Jerušalajim šel Zahav ירושלים של זהב 
Pesma za mir Šir L'Šalom שיר לשלום 
Pesma o vodi Šir Ha'Majim שיר המים 
Ako se zatvore Im Ninalu אם ננעלו 
Ono Dobro Hine Ma Tov הנה מה טוב 
Radujmo se Hava Nagila הבה נגילה 

kabalat Šabat (קבלת שבת) – sinagogalne pesme za vreme dočeka Šabata

blagoslovi (berahot, ברכות) – jevrejski blagoslovi na kojima se temelji jevrejska vera

molitve (t’filot, תפילות) – dela i tekstovi drugih bitnih molitvi i predanja

na jidišu (יידיש) – dela nastala na jeziku aškenaskih jevreja

pesme (širim, שירים) – stvaralaštvo van zvaničnih verskih običaja i prakse

umetnost (omanut, אומנות) – jevrejska umetnost s kraja 19. i početka 20. veka

objavljivani tekstovi – drugi pisani materijali i javno objavljivani tekstovi

Kadiš (קדיש)

.