El Adon (אל אדון)

/ Bog, Gospodar svega stvorenog /

.

DavidEl Adon (Bog, Gospodar svega stvorenog) nadaleko je poznata Jevrejska liturgijska pesma, takozvani pijut, koja se izvodi tokom liturgijskih službi u sinagogi. Za veći broj pijuta (pijutim, פיוטים) veruje se da su nastali još za vreme postojanja Hrama (Bejt Ha’Mikdaš, בית המקדש), odnosno za sâmu hramsku službu i obično sve molitve tog tipa prate određenu sistematiku hebrejskog alefbeta. Za El Adon pretpostavlja se da je napisan na teritoriji drevnog Izraela (Erec Jisrael, ארץ ישראל) u periodu IV veka nove ere. Kao većina dela tog tipa, nije napisana u rimi, već u alefbetskoj analogiji što znači da svaki stih započinje po jednim slovom, počev od alefa, pa tako redom. Pesma hvali, uzdiže Adonaja, יהוה. Stvaralačku silu.

Dakle, ovo je pijut o kojeme se s velikim poštovanjem govori i koji se citira u mnogim spisima, knjigama i gotovo svim molitvenicima. Prihvaćen je od strane obe struje, aškenaske i sefardske uz gotovo minimalne razlike u interpretaciji. Peva se u različitim melodijama tokom jutarnje molitve na Šabat (שבת), ali i za druge praznike.

Audio zapis ispod predstavlja izvedbu Stefana Sablića (אשר אלקלעי), kantora beogradske sinagoge:

.

גדולו וטובו
מלא עולם

God’lo ve’tuvo male olam

ברוך ומבורך
בפי כל הנשמה

Baruh u’mvora be’fi kol ha’nešama

אל אדון
על כל המעשים

El Adon al kol ha’ma’asim

ונהדר בכבוד
על המרכבה

Ve’nehdar be’havod al ha’merkavah

המתגאה על
חיות הקודש

Ha’mitga’eh al hajot ha’kodeš

דעת ותבונה
סובבים הודו

Da’at u’tvuna sovevim hodo

טובים מאורות
שבראם אלוהינו

Tovim me’orot še’baram Eloheinu

חסד ורחמים
מלא כבודו

Hesed ve’rahamim male kevodo

זכות ומשור
לפני כסאו

Zehut u’mišor lifnej his’o

להיות מושלים
בקרב תבל

Lihjot mošelim be’kerev tevel

כח וגבורה
נתן בהם

Koah u’gvora natan ba’hem

יצרם בדעת
בבינה ובהשכל

Jecaram be’da’at be’vina u’v’ha’skel

שמחים בצאתם
וששים בבואם

Sm’him be’cetam ve’sasim be’voam

נאה זיום
בכל העולם

Na’eh zivam be’kol ha’olam

מלאים זיו
ומפיקים נוגה

Mele’im ziv u’mfikim noga

צהלה ורינה
לזכר מלכותו

Cahala ve’rina le’zeher malhuto

פאר וכבוד
נותנים לשמו

Pe’er ve’havod not’nim li’šmo

עושים באימה
רוצון קוניהם

Osim be’eimah recon koneihem

שבח נותנים
לו כל צבא מרום

Ševah notnim lo kol c’va marom

ראה והיתקין
צורת הלבנה

Ra’ah ve’hitkin corat ha’levana

קרא לשמש
ויזרח אור

Kara la’šemeš va’jizra or

.

תפארת וגדולה שרפים, וחיות, ואופני הקודש
Tiferet u’gdulah serafrim, ve’hajot, ve’ofanei ha’kodeš

.

Bog, Gospodar svega stvorenog, blagosloven je i blagosilja u ustima duše svake.

Veličina Njegova i dobrota Njegova ispunjavaju svet, sveznanje i razumevanje okružuju Njegov sjaj.

On Koji Sebe uzvisuje nad svetim stvorenjima i Koji slavom obasjan nad saborima anđeoskih zasluga
i pravda su pred Prestoljem Njegovim, dobrotom i ljubavlju samilosnom ispunjeno je Veličanstvo Njegovo.

Dobra su videla što ih Bog naš stvori, oblikovao ih je sa znanjem, razumevanjem i razumom.
Dao im je snagu i moć da vladaju svetom.

Puni su sjaja i isijavajuće blistavosti, a sjaj je njihob divotan u vasceloj vaseljeni.

Radosni kada izlaze, veseli kada zalaze, u strahopoštovanju vrše Volju Stvoritelja svoga.

Slavu i poštovanje Imenu Njegovom odaju, ushit i kliktanje na pomen kraljevanja Njegovog.

On pozva Sunce i ono svetlom zasja, On vide i oblik Mesecu dade.

Sve vojske nebeske slavu Mu poje, sjaj i veličinu anđeli ognjeni Serafim, Hajot i sveti Ofanim.

Prevod molitve preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.
Preveo rabin Isak Asiel.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments