Š’ma Jisrael (שמע ישראל)

/ Temelj i potvrda jevrejske vere /

.

.

Israel_Meir_Poupko,_tefillinTekst Š’ma Jisrael, ili Šema Izrael, s hebrejskog prevodimo kao “Čuj Izraele“, te predstavlja temeljnu jevrejsku molitvu koja se izgovara dva puta na dan: ujutro i uveče i čini sâmu esenciju jevrejskog monoteizma. Njenu srž. Tako Š’ma nalazimo u knjizi ”Ponovljenih zakona” (Devarim, דברים) ali i ”Knjizi Brojeva” (Ba’Midbar, במדבר). Knjiga Ponovljenih zakona peta je knjiga ”Tore” (תורה) i sastoji se od tri velika Mojsijeva govora upućenim Izrailjcima na Moavskim poljanama (מואב), nasuprot Jerihonu (Jeriho, יריחו), a uoči ulaska u Obećanu zemlju (Ha’arec ha’muvtahat, הארץ המובטחת). Pretpostavlja se da je redak nastao najverovatnije za vreme vladavine kralja Jošije (Jošijahu, יאשיהו) i čini ga šest veoma bitnih, temeljnih, reči na kojima je judaizam i još ranije uspostavljen. Izvorno se Š’ma sastojala od dva stiha, ali se danas u zvaničnoj jevrejskoj liturgiji koriste tri odeljka.

U sklopu molitve čitave zajednice, npr. za doček Šabata (שבת) petkom uveče, čita se zajedno s Amida (Šmone esre (18), שמנה עשרה) i Alenu le’šabeah (עלינו לשבח) i i na taj način čini jedan od tri osnovna stupca zajednice, podsećajući na velika dela: stvaranje, objavu i otkupljenje.

Iz naziva Š’ma Izrael jasno vidimo kako se precizno naglašenim rečima daje na znanje da je Bog taj koji se preko Mojsija obraća Izraelskom narodu, a ne obrnuto, ne Izrael Bogu. Time ovaj odlomak postaje objava vere i srž jevrejstva. Ona je jemstvo vernosti Jednome (ehad, אחד), čime je naglasak stavljen na dimenziju ličnog svedočanstva. Takođe, to je i molitva cele zajednice, čitavog jevrejskog bića, koja njome izražava svoju vezanost za Boga koji nam je darovao Toru, izbavio iz ropstva, a nastaviće i ubuduće pomagati.

Kod religioznih Jevreja Š’ma je svakako najbitniji deo jevrejske verske službe i njeno izvođenje dva puta na dan posmatra se poput micve (מצווה), verske zapovesti čije izvršenje je obavezno. Kod tradicionalnih Jevreja postoji i običaj da rečima Š’ma deca ušuškaju u krevet, ali isto tako i da budu poslednje osobe na samrti.

U nastavku možete čuti Š’ma u izvođenju kantora beogradske sinagoge Sukat Šalom (סוכת שלום):


שמע ישראל
יהוה אלהינו יהוה אחד
Šema Izrael, Adonaj elohejnu, Adonaj ehad
Čuj Izraele, Gospod je naš Bog, Gospod je Jedan

.

Potom tiho dodajemo:

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
Baruh šem kevod malhuto le’olam va’ed
Neka je doveka blagosloveno Ime Njegovog slavnog kraljevstva

.

A, zatim, nastavljamo:

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך

וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך

Ve’avta et Adonaj Eloeha be’kol levaveha
u’vehol nafšeha u’vehol me’odeha

Ve’haju ha’devarim ha’ele ašer anohi
mecaveha hajom al levaveha

Ve’šinantam levaneha ve’dibarta bam be’šivteha
be’veteha u’vlehteha va’dereh u’všahbeha u’vkumeha

U’kšartam le’ot al jadeha
ve’haju le’totafot bejn eneha

U’htavtam al mezuzot
be’teha u’višareha

Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim,
svom dušom svojom i svom snagom svojom

Neka te reči, što ti ih danas
nalažem, budu na srcu tvom

Usadi ih sinovima svojim i govori im o njima kod svoje
kuće, kad si na putu, kad ležeš i kad ustaješ

Priveži ih kao znak o ruku svoju, i neka
budu kao ukras među očima tvojim

I zapiši ih na dovratke svoje
kuće i na kapije svoje

Tokom izgovaranja Š’ma Izrael postoji običaj čija se zabeleška može pronaći među spisima i praksi i velikog rabina Arija Kaplana (אריה משה אליהו קפלן), a to je da se pre svake reči Š’ma čovek svoje telo ispuni vazduhom, vizuelizujući tokom tog dubokog udaha svako pojedinačno slovo izgovorene reči kao i prevod značenja izrečenog, ali i na kakav način je reč povezana s narednom u nizu. Kao i da je potrebna koncentracija na zvuk svake reči i dopuštanje njenim vibracijama da preuzmu telo onoga kojih ih posvećeno govori...

Nazivi za odeljke Tore koje je Jevrejin dužan da čita svakog jutra i večeri su:

שמע ישראל יהוה
אלהינו יהוה אחד
Š’ma Israel…
Čuj, Izrailju:
Gospod je Bog
naš jedini Gospod

Ponovljeni Zakon 6:4-9

והיה אם
שמע תשמעו
Ve’haja im šamoa tišmeu
Zato ako dobro uzaslušate
zapovesti koje vam
ja zapovedam danas

Ponovljeni Zakon 11:13-21

ויאמר יהוה
אל משה לאמר
Va’jomer Adonaj el Moše le’mor
Još reče
Gospod
Mojsiju
govoreći:

Brojevi 15:37-41

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments