Ana Behoah (אנא בכח)

/ Misterija broja 42 /

.

.

Ana behoah predstavlja molitvu napisanu još u prvom veku n.e. od strane velikog rabina, i mistika, Nehunije ben Ha’Kane (נחוניה בן הקנה‎) i komponovana je u skladu sa 42 imena Boga, praksom koja se, po legendi, proteže čak do praoca Abrahama (אברהם). Pesma je modelovana u 7 redova, sa po 6 reči u svakome od njih, gde se uzimanjem prvog slova svake od početnih reči na kraju dobija 42-slovno Ime (Ha’Šem, השם). To je jedinstvena kombinacija reči i tu i leži ključ misterije Stvaranja. Ovo delo je time dobilo na težini među poštovaocima jevrejske misli i duha, koji su u velikoj meri inspirisani Velikim Imenom jer kada god bi se kontemplativno povezali sa tim 42-slovnim Imenom, zakucali bi na vrata primordijalne sile, sile stvaranja.

Tako Ana behoah predstavlja jedinstvenu formulu sagrađenu na čvrstim osnovama hebrejske gematrije koja vlada čitavim hebrejskim jezikom, te i ”Torom” (תורה). Svaka od 7 rečenica, takođe, korespondira sa jednim od dana u nedelji.

Ana Behoah se izgovara svakog jutra za vreme jutarnje molitve (šahrit, שחרית), kao i petkom uveče na Šabat (Kabalat Šabat, קבלת שבת), pre intonacije Leha dodi (לכה דודי). Takođe je primenljiva i kao meditativna formula. Upravo zbog toga predstavlja jednu od najsnažnijih molitvi unutar judaizma, zbog same frekvencije i simbolike kojom je impregnirana, koja uzdiže. Često se Ana behoah može naći ugravirana na talismanima i na zidovima unutar sinagoga, baš zbog svoje nadnaravne prirode jer podseća da nismo materijalnom prirodom ograničeni, već sposobni za uzdizanje sa nje..

א ד ג י ת ץ ק ר ע ש ט ן נ ג ד י כ ש ב ט ר צ ת ג ח ק ד ט נ ע י ג ל פ ז ק ש ק ו צ י ת

Usled nedostatka samoglasnika u 42-slovnom imenu pravilna vokalizacija nikada nije do kraja utvrđena i u tradiciji prihvaćena. Npr. početak, prvih 6 slova, neki čitaju – ADGITAC, drugi – EDGITAC, dok krajnji deo, zadnjih 6 slova, čitaju – ŠAKVACIT, ili – ŠAKUCIT, te svakako nema saglasnosti.

Prema pisanju rabina Johanana (יוחנן בר נפחא), Nehunija je čitavu Toru interpretirao prema pravilima talmudske hermenautike koja se sastoji od niza pravila počev za analizu slova, reči, rečenica, numeričkih vrednosti i rasporeda reči, a posebno u skladu sa jednim od njih – opštoj detaljnosti (kelal u’ferat, כלל ופרט) i predstavlja jedno od ukupno osam pravila analize i sinteze teksta. U dobroj meri se veruje da je upravo Nehunija jedan od autora knjige ”Bahir” (ספר הבהיר), sastavljene po sličnim principima.

.


.

אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא
נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם
ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם
חסין קדוש ברב טובך נהל עדתֶך
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך
שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות

Molimo Te, o, Gospode, snagom ruke Tvoje velike desnice oslobodi sužnje (Izraela iz progonstva njihovog). Primi molitvu naroda Tvog, osnaži nas, pročisti nas, o, Strašni, o, Jedini. Molimo Te, o, Svemoćni, o, Jedini, kao zenicu oka čuvajone koji Tebe zazivaju. Blagoslovi ih, pročisti ih, neka ih Tvoja samilosna pravednost uvekprati. O, Moćni, o, Sveti, o, Jedini, u obilju dobrote Tvoje vodi narod Svoj. O, Jedini, o, Uzvišeni, obrati se narodu Tvom koji pronosi svetost Tvoju. Vapaj naš primi i krik našsaslušaj, Ti Koji poznaješ sve što je skriveno i tajno.

Prevod preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments