Ana Behoah אנא בכח

/ Misterija 42. broja /

.

א ד ג י ת ץ ק ר ע ש ט ן נ ג ד י כ ש ב ט ר צ ת ג ח ק ד ט נ ע י ג ל פ ז ק ש ק ו צ י ת

.

Ana behoah je molitva napisana još u I veku od strane velikog rabina i mistika Nehunije ben Ha’Kane (נחוניה בן הקנה‎) te je samim time i sročena u skladu sa 42 imena Boga, praksom koja se, po legendi, proteže čak do praoca Avrahama (אברהם). Odemo li još dublje u analizu videćemo da je ovo delo modelovano u šablonu 7 redova, s po 6 reči u svakome od njih, gde se uzimanjem prvog slova svake od početnih reči na kraju dobija 42-slovno Ime (Ha’Šem, השם). To je jedinstvena kombinacija reči i tu i leži ključ misterije Stvaranja. Ovo delo je time dobilo na težini među poštovaocima jevrejske misli i duha, koji su u velikoj meri inspirisani Velikim Imenom jer kada god bi se kontemplativno povezali sa tim 42-slovnim Imenom, zakucali bi na vrata primordijalne sile, sile stvaranja.

Tako Ana behoah predstavlja jedinstvenu formulu sagrađenu na čvrstim osnovama hebrejske gematrije koja vlada čitavim hebrejskim jezikom, te i ”Torom” (תורה). Svaka od 7 rečenica, takođe, korespondira sa jednim od dana u nedelji.

Ana Behoah izgovara se svakoga jutra tokom jutarnje molitve (šahrit, שחרית), kao i petkom uveče na Šabat (Kabalat Šabat, קבלת שבת), a pre izvođenja Leha Dodi (לכה דודי). Iz ovih razloga takođe je vrlo očito da je primenljiva i kao kontemplativna formula (hitbodedut, התבודדות). Upravo zbog toga predstavlja jednu od najsnažnijih motiva unutar jevrejske vere, baš zbog same frekvencije i simbolike kojom je impregnirana. Kojom uzdiže. Često se Ana behoah može naći ugravirana i na talismanima i na zidovima unutar sinagoga iz jednakih razloga, zbog svoje nadnaravne prirode jer podseća da nismo materijalnom prirodom ograničeni, već sposobni za uzdizanje sa nje..

Usled nedostatka samoglasnika u 42-slovnom imenu pravilna vokalizacija nikada nije do kraja utvrđena i u tradiciji prihvaćena.

Npr. početak, prvih 6 slova, neki čitaju:

אדגיתץ ADGITAC;

drugi EDGITAC;

dok krajnji deo, zadnjih 6 slova, čitaju שקוצית ŠAKVACIT;

ili – ŠAKUCIT, te svakako nema saglasnosti.

.

Prema pisanju rabina Johanana (יוחנן בר נפחא), Nehunija je čitavu Toru interpretirao prema pravilima talmudske hermenautike koja se sastoji od niza pravila počev za analizu slova, reči, rečenica, numeričkih vrednosti i rasporeda reči, a posebno u skladu sa jednim od njih – opštoj detaljnosti (kelal u’ferat, כלל ופרט) i predstavlja jedno od ukupno osam pravila analize i sinteze teksta. U dobroj meri se veruje da je upravo Nehunija jedan od autora knjige ”Bahir” (ספר הבהיר), sastavljene po sličnim principima.

Ana bekoah gedulat jemineha tatijr cerura

Kabel rinat ameha sagvenu taharenu nora

Na gibor doreše jihudeha k’vabat šamrem

Barehem taharem rahame cidkateha tamid gamlem

Hasijn kadoš be’rov tuveha nael cadateha

Jahid ge’e le’ameha pene zohre kedušeteha

Šavatenu kabel ve’šama ca’akatenu

jodea ta’almuot

אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא
נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם
ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם
חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך
שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות

.

Molimo Te, o, Gospode, snagom ruke Tvoje velike desnice oslobodi sužnje (Izraela iz progonstva njihovog). Primi molitvu naroda Tvog, osnaži nas, pročisti nas, o, Strašni, o, Jedini. Molimo Te, o, Svemoćni, o, Jedini, kao zenicu oka čuvajone koji Tebe zazivaju. Blagoslovi ih, pročisti ih, neka ih Tvoja samilosna pravednost uvekprati. O, Moćni, o, Sveti, o, Jedini, u obilju dobrote Tvoje vodi narod Svoj. O, Jedini, o, Uzvišeni, obrati se narodu Tvom koji pronosi svetost Tvoju. Vapaj naš primi i krik našsaslušaj, Ti Koji poznaješ sve što je skriveno i tajno.

Prevod preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments