Uvid u izvornu jevrejsku, metafizičku prirodu nebeskih entiteta zvanih anđelima
PROČITAJTE VIŠE

13 principa vere (שלושה עשר עיקרים)

/ Verujem potpunom verom… /

.

Jigdal Elohim Haj (יגדל אלוהים חי)

Trinaest principa vere (Šloša eser ikarim, שלושה עשר עיקרים) pripisuje se čuvenom i velikom Majmonidesu (Rabi Moše ben Majmon, רבי משה בן מימון), čoveku još poznatijem po akronimu RaMBaM (רמב״ם). Rambam je bio srednjovekovni Jevrejski filozof, teolog, matematičar, astronom i lekar, a iz rodne Kordobe u Španiji beži zbog verskih progona u Maroko, a potom u Egipat, gde u Kairu drži predavanja iz filozofije, teologije i medicine. Takođe je u to vreme bio i Saladinov (Salah al’Din, صلاح الدين) lični lekar na egipatskom dvoru. Majmonides je sastavio svojevrsnu Hipokratovu zakletvu svoga vremena, odnosno ”Molitvu jednog lekara” (Švuat Ha’Rambam, שבועת הרמב”ם), a ujedno je napisao više astronomskih i matematičkih rasprava i čak 18 medicinskih traktata s teorijama koje su u tada bile znatno ispred svog vremena. Pisao je na judeo-arapskom jeziku(aravit jehudit, ערבית יהודית), a među najznačajnijim delima svakako se ubrajaju ”Vodič zbunjenima” (Moreh Nevuhim, מורה נבוכים), kao i zbirka komentara na ”Mišnu” (משנה).

Ovim tekstom Rambam formuliše osnovne principe judaizma kroz 13 ključnih tačaka, s ciljem i da ukaže na razlike između judaizma i hrišćanstva, odnosno judaizma i islama. Zbog velikog značaja koji je ovaj tekst imao od momenta pisanja, uvršten je u većinu molitvenih knjiga jevrejskoh zajednica širom sveta.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג
לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים
Ani meamin b’emuna šlema šehabore jitbarah šemo hu bore v’manhig lekol ha’brujim v’hu lvadi asa v’ose lehol ha’ma’asim
Verujem potpunom verom da je Bog Tvorac i Vladalac svih stvari Jedini je On stvorio, stvara i stvaraće sve stvari.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין
יחידות כמוהו בשום פנים והוא לבדו אלהינו היה הוה ויהיה
Ani meamin b’emuna šlema šehabore jitbarah šemo hu jahid
v’ejn jehidut kamohu b’šum panim v’levado elohejnu haja hove v’adonaj
Verujem potpunom verom da je Bog Jedan Jedini.
Nema jedinstva poput Njegovog, On je naš Bog. Bio je, Jeste i Biće.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו
גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל
Ani meamin b’emuna šlema šehabore jitbarah šemo ejno
guf
v’lo jasiguhu masigej ha’guf v’ejn lo šum dimjon klal
Verujem potpunom verom da Stvoritelj nije telesan i da na njega ne možemo primeniti ideje o telesnosti.
Nema ničega što Mu je slično na bilo koji način.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון
Ani meamin b’emuna šlema šehabore jitbarah šemo hu rišon v’hu aharon
Verujem potpunom verom da je Bog prvi i poslednji.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו
לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו
Ani meamin b’emuna šlema šehabore jitbarah šemo lo levado rauj l’hitpalel v’ejn le’zulato rauj l’hitpalel
Verujem potpunom verom da samo Bogu treba upućivati molitve. Čovek ne bi trebao da se moli nikome ili ničemu drugom.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת
Ani meamin b’emuna šlema šekol divrej nevi’im emet
Verujem potpunom verom da su sve reči proroka istinite.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה
אמתית ושהוא היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו
Ani meamin b’emuna šlema šenevuat Moše rabejnu alajv ha’šalom hajta
amiti v’šehu haja av l’nevi’m l’kodemim l’panav v’labaim aharajv
Verujem potpunom verom da su Mojsijeva proročanstva apsolutno istinita.
On je bio najveći među prorocima, kako onima pre njega, tako i onima posle njega.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה
עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום
Ani meamin b’emuna šlema šekol Ha’Tora ha’mecuja ata v’jadejnu hi ha’netuna l’Moše rabejnu alajv ha’šalom
Verujem potpunom verom da je cela Tora koju imamo, ona koja je data Mojsiju.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא
מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו
Ani meamin b’emuna šlema šezot Ha’Tora lo tei muhlefet v’lo tei Tora aheret me’it ha’borej jitbarah šemo
Verujem potpunom verom da se Tora neće menjati i da Bog neće nikad dati neku drugu Toru.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה
בני אדם וכל מחשבותם שנאמר היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
Ani meamin b’emuna šlema šehaborej jitbarah šemo jodea kol ma’ase
bnej
Adam v’kol mahšvotem šeneamar ha’jocer jahad libam ha’mevin el kol ma’asejhem
Verujem potpunom verom da Bog poznaje sva čovekova dela i misli.
Zato je napisano: ”On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova”.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו
גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו
Ani meamin b’emuna šlema šehaborej jitbarah šemo gomel tov l’šomrej micvotav u’maniš l’ovrej micvotav
Verujem potpunom verom da Bog nagrađuje one koji drže Njegove zapovesti i kažnjava one koji ih krše.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על
פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
Ani meamin b’emuna šlema beviat Ha’Mešijah v’af al pi šejitmahmeiha im kol ze ahkeh lo bekol jom šejavo
Verujem potpunom verom u dolazak Mesije. Koliko god trajalo, čekaću dan njegovog dolaska.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחית המתים בעת שיעלה
רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים
Ani meamin b’emuna šlema šetihaje tehiat h’metim beit šejale
racon
meit ha’borej jitbarah šemo v’jitale zihero la’ad v’lenecah necahim
Verujem potpunom verom da će mrtvi oživeti, kada bude Božija volja.

.

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest
0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments