13 principa vere (שלושה עשר עיקרים)

/ Verujem potpunom verom… /

.

Jigdal Elohim Haj (יגדל אלוהים חי)

Trinaest principa vere (Šloša asar ikarim, שלושה עשר עיקרים) pripisuje se čuvenom i velikom Majmonidesu (Rabi Moše ben Majmon, רבי משה בן מימון), odnosno čoveku još poznatijem po akronimu RaMBaM (רמב״ם). Rambam je bio srednjovekovni Jevrejski filozof, teolog, matematičar, astronom i lekar, a iz rodne Kordobe u Španiji beži zbog verskih progona u Maroko, a potom u Egipat, gde u Kairu drži predavanja iz filozofije, teologije i medicine. Takođe je u to vreme bio i Saladinov (Salah al’Din, صلاح الدين) lični lekar na egipatskom dvoru. Majmonides je autor svojevrsne Hipokratovu zakletvu svoga vremena, odnosno ”Lekareve molitve” (Švuat Ha’Rambam, שבועת הרמב”ם), a ujedno je napisao više astronomskih i matematičkih rasprava i čak 18 medicinskih traktata s teorijama koje su u tada bile znatno ispred svog vremena. Pisao je na judeo-arapskom jeziku (aravit jehudit, ערבית יהודית), a među najznačajnijim delima svakako se ubrajaju ”Vodič zbunjenima” (Moreh Nevuhim, מורה נבוכים), kao i zbirka komentara na ”Mišnu” (משנה).

Ovim tekstom Rambam (רמב״ם) formuliše osnovne principe judaizma kroz 13 ključnih tačaka, s ciljem i da ukaže na razlike između judaizma i hrišćanstva, odnosno judaizma i islama. Zbog velikog značaja koji je ovaj tekst imao od momenta pisanja, uvršten je u većinu molitvenih knjiga jevrejskoh zajednica širom sveta.

Lekareva molitva (Švuat Ha’Rambam, שבועת הרמב”ם)

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג
לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore jitbarah šemo hu bore u’manhig
le’kal ha’brujim ve’hu le’vado asa ve’ose le’kal ha’ma’asi’im

Verujem potpunom verom da je Bog Tvorac i Vladalac svih stvari
Jedini je On stvorio, stvara i stvaraće sve stvari.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין
יחידות כמוהו בשום פנים והוא לבדו אלהינו היה הוה ויהיה
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore jitbarah šemo hu jahid ve’ejn
jehidut kamohu be’šum panim ve’hu v’levado elohejnu haja hove ve’jije

Verujem potpunom verom da je Bog Jedan Jedini.
Nema jedinstva poput Njegovog, On je naš Bog. Bio je, Jeste i Biće.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו
גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore jitbarah šemo ejno
guf ve’lo jasiguhu masige ha’guf ve’ejn lo šum dimjon klal

Verujem potpunom verom da Stvoritelj nije telesan i da na njega ne možemo primeniti ideje o telesnosti.
Nema ničega što Mu je slično na bilo koji način.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא
יתברך שמו
הוא ראשון והוא אחרון
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore
jitbarah šemo hu rišon ve’hu aharon

Verujem potpunom verom da je Bog prvi i poslednji.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו
לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore jitbarah šemo
lo levado rauj le’hitpalel ve’ejn le’zulato rauj le’hitpalel

Verujem potpunom verom da samo Bogu treba upućivati molitve.
Čovek ne bi trebao da se moli nikome ili ničemu drugom.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת
Ani ma’amin be’emuna šelema šekol divre nevi’im emet

Verujem potpunom verom da su sve reči proroka istinite.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה
אמתית ושהוא היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו
Ani ma’amin be’emuna šelema šenevuat Moše rabejnu alajv ha’šalom hajta
amiti ve’še’hu haja av la’nevi’im la’kodemim le’panav ve’labaim aharajv

Verujem potpunom verom da su Mojsijeva proročanstva apsolutno istinita.
On je bio najveći među prorocima, kako onima pre njega, tako i onima posle njega.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה
עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום
Ani ma’amin be’emuna šelema še’kal Ha’Tora ha’mecuja
ata be’jadejnu hi ha’netuna le’Moše rabejnu alajv ha’šalom

Verujem potpunom verom da je cela Tora koju imamo, ona koja je data Mojsiju.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא
מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו
Ani ma’amin be’emuna šelema še’zot Ha’Tora lo tehe
muhlefet ve’lo tehe Tora aheret me’et ha’bore jitbarah šemo

Verujem potpunom verom da se Tora neće menjati i da Bog neće nikad dati neku drugu Toru.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך
שמו יודע כל מעשה
בני אדם וכל מחשבותם
שנאמר היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore jitbarah
šemo jodea kal ma’ase bne Adam ve’kal mahšvotem
še’neamar ha’jocer jahad livam ha’mevin el kal ma’asehem

Verujem potpunom verom da Bog poznaje sva čovekova dela i misli.
Zato je napisano: ”On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova”.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו
גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו
Ani ma’amin be’emuna šelema še’ha’bore jitbarah šemo
gomel tov le’šomre micvotav u’ma’aniš le’ovre micvotav

Verujem potpunom verom da Bog nagrađuje one koji drže Njegove zapovesti i kažnjava one koji ih krše.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על
פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
Ani ma’amin be’emuna šelema beviat Ha’Mašijah ve’af al
pi šetmameha im kal ze ahke lo be’kal jom še’javo

Verujem potpunom verom u dolazak Mesije. Koliko god trajalo, čekaću dan njegovog dolaska.

.

.

.

אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחית המתים בעת שיעלה
רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים
Ani ma’amin be’emuna šelema še’t’heje tehiat ha’metim be’et šeja’ale
racon me’et ha’bore jitbarah šemo ve’jitale zihero la’ad u’le’necah necahim

Verujem potpunom verom da će mrtvi oživeti, kada bude Božija volja.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments