Onaj Jedan koji zna (אחד מי יודע)

/ Jedan je naš Bog na nebesima i na zemlji /

.

.

Pesmu Ehad Mi Jodea (אחד מי יודע), iliti Onaj (Jedan) koji Zna, svrstavamo u tzv. kumulativne pesme (pesme koje se iz strofe u strofu usložnjavaju), a koja se, između ostalih, peva na praznik Pesah (פסח) i koju možemo naći u ”Hagadi” (הגדה של פסח), odakle čitamo dela na ovaj dan i koja je osnova za držanje sedera (סדר) – baziranog simbolima koji imaju za cilj da nas usmere naše prisećanje na izlazak Jevreja iz drevnog Egipta i na sve što ih je na tom putu oslobođenja snalazilo. S čim su morali hrabro da se suoče, suprotstave. Ipak, u ovoj pesmi ta celokupna priča je ublažena i predstavljena u formi koja može biti ispričana deci, u melodičnosti jedne više nego pitke pesme, a koja ipak nosi važne poruke i pouke koje deca, u vidu važnih životnih lekcija, trebaju da usvoje u procesu svog odrastanja.

Sâm način recitovanja pesme varira od porodice do porodice, tradicije, te samim tim da li se čita na hebrejskom jeziku (ivrit, עברית), ili nekom drugom karakterističnom za podneblje života određene zajednice.

Zato je:

na jidišu (יידיש) poznata kao – Ver ken zogn ver ken redn (ווער קענ זאגן ווער קענ רעדן‎)

verziju na ladinu (לאדינו) znamo pod nazivom – Ken supjese i entjendjese

dok na buharskom, dijalektu persijskog jezika – Jakumin ki medonad

ili nekom od mnogih drugih svetskih jezika, a koji broj dovoljan broj jevrejskih duša koji se njime služe

U više izvora nalazimo, te i potvrđujemo, da ova pesma potiče iz aškenaskih Hagada šesnaestog veka i pretpostavlja se da je nastala na području današnje Nemačke u periodu XV stoleća. Vrlo je verovatno da je bazirana na svojevrsnoj germanskoj folk pesmi “Guter freund ich frage dich” – Prijatelju dragi, pitam te, iako je vid pevanja kakav potom nalazimo kod Jevrejskih porodica u njihovoj verziji pesme, generalno različit. Izmenjen je na način da sada poručuje, ali i demonstrira, kako bilo šta može i treba biti podređeno Bogu, što će se najbolje videti posle u samoj sadržini pesme, ali i njenom načinu pevanja.

Ipak, zarad lakšeg razumevanja sadržine pre punog teksta pesme evo i sažetka svih strofa, u formi da:

prvo ide tekst na jidišu

zatim sledi hebrejsko čitanje

te na posletku imamo i sprski prevod svake od strofa

.

אײנער איז גאט און גאט איז אײנער און װײטע קײנער
jidiš: Ejner iz Got un Got iz ejner un vojte kejner

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ
hebrejski: Ehad Elohejnu še’ba’šamajim u’va’arec

JEDAN je Bog naš, na nebesima i zemlji

צװײ זענען די לוחות
Cvaj zenen di luhes

שני לוחות הברית
Šnej luhot ha’brit

DVE Tablice saveza

דרײ זענען די אבות
Draj zenen di Oves

שלושה אבות
Šloša avot

TRI praoca

.

פיר זענען די אימהות
Fir zenen di imes

ארבע אימהות
Arba imot

ČETIRI majke

פינף זענען די חמושים
Finf zenen di Hamušim

חמישה חומשי תורה
Hamiša humše Tora

PET knjiga Tore

.

זעקסט זענען די משניות
Zekst zenen di Mišnajes

ששה סדרי משנה
Šiša sidre Mišna

ŠEST Mišne delova

זיבן זענען די װאכנטעג
Zibn zenen di vohnteg

שבעה ימי שבתא
Šiva jeme Šabata

SEDAM dana u nedelji

.

אכט טעג איז דער ברית
Aht teg iz der bris

שמונה ימי מילה
Šmone jeme mila

OSMI je dan obrezivanja

נײן חודשים טראגט מען
Najn hodšim trogt men

תשעה ירחי לדה
Tiša jarhe leda

DEVET meseci trudnoće

.

צען זענען די געבאט
Cen zegen di gebot

עשרה דבריא
Esra dibarja

DESET Božijih zapovesti

עלף זענען די שטערן
Elf zenen di šterf

אחד עשר כוכביא
Ehad asar kohvaja

JEDANAEST zvezda

.

צװעלף זענען די שבוטים
Cvelf zenen di švotim

שנים עשר שבטיא
Šnajim asar šivtaja

DVANAEST plemena Izraela

דרײצן איז מען בר מצווה
Drajcen iz men bar micva

שלשה עשר מדיא
Šloša asar midaja

TRINAEST Božijih atributa

.

Ko zna ko je Jedan?

Jedan? Ja znam:

Jedan je naš Bog

na nebesima i na zemlji.

אחד מי יודע
אחד אני יודע
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Ehad mi jodea?

Ehad? Ani jodea:

Ehad Elohejenu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta su dva?

Dva? Ja znam:

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

שנים מי יודע
שנים אני יודע
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šnajim mi jodea?

Šnajim? Ani jodea:

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejenu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta su tri?

Tri? Ja znam.

Tri su naša praoca.

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

שלשה מי יודע
שלשה אני יודע
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šloša mi jodea?

Šloša? Ani jodea.

Šloša avot,

šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejenu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta su četiri?

Četiri? Ja znam:

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

ארבע מי יודע
ארבע אני יודע
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Arba mi jodea?

Arba? Ani jodea:

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejenu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je pet?

Pet? Ja znam:

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

חמשה מי יודע
חמשה אני יודע
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Hamiša mi jodea?

Hamiša? Ani jodea:

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šene luhot ha’berit,

Ehad Elohejenu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je šest?

Šest? Ja znam:

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

ששה מי יודע
ששה אני יודע
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šiša mi jodea?

Šiša? Ani jodea:

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot haberit,

Ehad Elohejnu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je sedam?

Sedam? Ja znam:

Sedam dana u sedmici,

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

שבעה מי יודע
שבעה אני יודע
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šiva mi jodea?

Šiva? Ani jodea:

Šiva jeme Šabata,

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejnu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je osam?

Osam? – Ja znam:

Osmog dana obrezivanje,

Sedam dana u sedmici,

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

שמונה מי יודע
שמונה אני יודע
שמונה ימי מילה
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šmona mi jodea?

Šmona? Ani jodea:

Šmona jeme mila,

Šiva jeme Šabata,

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejnu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je devet?

Devet? Ja znam:

Devet meseci trudnoće,

Osmog dana obrezivanje,

Sedam dana u sedmici,

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

תשעה מי יודע
תשעה אני יודע
תשעה ירחי לדה
שמונה ימי מילה
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Tiša mi jodea?

Tiša? Ani jodea:

Tiša jarhe leda,

Šmona jeme mila,

Šiva jeme Šabata,

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejnu

šebašamayim uvaarec.

.

Ko zna šta je deset?

Deset? Ja znam:

Deset Božjih zapovesti,

Devet mjeseci trudnoće,

Osmog dana obrezivanje,

Sedam dana u sedmici,

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

עשרה מי יודע
עשרה אני יודע
עשרה דבריא
תשעה ירחי לדה
שמונה ימי מילה
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Asara mi jodea?

Asara? Ani jodea:

Asara dibarja,

Tiša jarhe leda,

Šmona jeme mila,

Šiva jeme Šabata,

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Elohejnu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je jedanaest?

Jedanaest? Ja znam:

Jedanaest zvezda,

Deset Božjih zapovesti,

Devet meseci trudnoće,

Osmog dana obrezivanje,

Sedam dana u sedmici,

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

אחד עשר מי יודע
אחד עשר אני יודע
אחד עשר כוכביא
עשרה דבריא
תשעה ירחי לדה
שמונה ימי מילה
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Ahad asar mi jodea?

Ahad asar? Ani jodea:

Ahad asar kohvaja,

Asara dibarja,

Tiša jarhe leda,

Šmona jeme mila,

Šiva jeme Šabata,

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šene luhot ha’berit,

Ehad Elohejnu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je dvanaest?

Dvanaest? Ja znam:

Dvanaest plemena Izraela.

Jedanaest zvezda.

Deset Božjih zapovesti.

Devet meseci trudnoće.

Osmog dana obrezivanje.

Sedam dana u sedmici.

Šest je Mišne delova.

Pet je Knjiga Mojsijevih.

Četiri majke Izraela.

Tri su naša praoca.

Dve su ploče Saveza.

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

שנים עשר מי יודע
שנים עשר אני יודע
שנים עשר שבטיא
אחד עשר כוכביא
עשרה דבריא
תשעה ירחי לדה
שמונה ימי מילה
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šnem asar mi jodea?

Šnem asar? Ani jodea:

Šnem asar šivtaja.

Ahad asar kohvaja.

Asara dibarja.

Tiša jarhe leda.

Šmona jeme mila.

Šiva jeme Šabata.

Šiša sidre Mišna.

Hamiša humše Tora.

Arba imaot.

Šeloša avot.

Šnej luhot ha’berit.

Ehad Elohejnu

šebašamajim u’va’arec.

.

Ko zna šta je trinaest?

Trinaest? Ja znam:

Trinaest Božjih atributa,

Dvanaest plemena Izraela,

Jedanaest zvijezda na nebu,

Deset Božjih zapovesti,

Devet meseci trudnoće,

Osmog dana obrezivanje,

Sedam dana u sedmici,

Šest je Mišne delova,

Pet je Knjiga Mojsijevih,

Četiri majke Izraela,

Tri su naša praoca,

Dve su ploče Saveza,

Jedan – je naš Bog

na nebu i na zemlji.

שלשה עשר מי יודע
שלשה עשר אני יודע
שלשה עשר מדיא
שנים עשר שבטיא
אחד עשר כוכביא
עשרה דבריא
תשעה ירחי לדה
שמונה ימי מילה
שבעה ימי שבתא
ששה סדרי משנה
חמשה חומשי תורה
ארבע אמהות
שלשה אבות
שני לחות הברית
אחד אלהינו
שבשמים ובארץ

Šloša asar mi jodea?

Šloša asar? Ani jodea:

Šloša asar midaja,

Šnem asar šivtaja,

Ahad asar kohvaja,

Asara dibarja,

Tiša jarhe leda,

Šmona jeme mila,

Šiva jeme Šabata,

Šiša sidre Mišna,

Hamiša humše Tora,

Arba imaot,

Šloša avot,

Šnej luhot ha’berit,

Ehad Eloenu

šebašamajim u’va’arec.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments