Tumačenja značenja Elohim

Upotreba plurala Elohim teško je objašnjiva /

.

U početnom poglavlju Postanja navedeno je da su nakon stvaranja svetlosti i njenog odvajanja od tame, sedam Elohim podelili vode koje su pod svodom od voda koje su iznad svoda. Pošto su tako uspostavili inferiorni svemir u savršenom skladu sa ezoterijskim učenjima drugih Misterija, Elohim su zatim usmerili svoju pažnju na proizvodnju flore i faune i, na kraju, čoveka.

Potom Reče: ”Da načinimo čoveka po svome (našem) liku, sebi (nama) slična. (…) I stvori čoveka po liku svome, prema liku Božijem stvori (on nje-) ga, muško i žensko stvori (on nj-) ih. Blagoslovi ih, i reče im: ”Rađajte se i množite se, i (ponovo) napunite zemlju, (…).”

Kada je androgina hebrejska reč Elohim (אלהים) prevedena u jednini aseksualnom rečju Bog, početna poglavlja Postanja (Berešit, בראשית) učinjena su relativno besmislenim. Možda je u pitanju bio strah da bi hrišćani, ako se reč pravilno prevede kao muška i ženska kreativna posredovanja, bili obravdano optuženi da se klanjaju mnoštvu bogova iako neprestano tvrde da su monoteisti. Oblik množine zamenice našem i nama, međutim, nepogrešivo otkriva panteističku prirodu Božanstva. Dalje, androgino ustrojstvo Elohim objavljeno je u sledećem stihu, gde on (odnosi se na Boga) kaže da je stvorio čoveka po svome liku, muško i žensko, ili pravilnije, pošto se još nije odigrala podela polova, muško-žensko. To je smrtni udarac tradicionalnom konceptu da je Bog muška potencija, kao što ga je prikazao Mikelanđelo na stropu Sikstinske kapele.

Elohim je naredio tim androginim bićima da se rađaju. Imajte na umu da ni muški ni ženski princip još nisu zasebno postojali. I, konačno, obratite pažnju na reči ”ponovo napunite”. Ponovo označava ”povratak u prvobitno ili bivše stanje ili poziciju”, ili ”ponavljanje ili obnovu”. Ovo definitivno pozivanje na čovečanstvo koje je postojalo pre stvaranja čoveka opisanog u Postanju mora da je vidljivo većini povremenih čitalaca Pisma. Pregled biblijskih rečnika, enciklopedija i komentara otkriva da je reč Elohim množina, te da je izvan poimanja poštovanih autora i urednika tih izdanja.

Šaf-Hercog enciklopedija religijskog znanja (New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge) na sledeći način sažima kontraverzu oko množine reči Elohim:

Da li ona sada ili je prvobitno označavala pluralizam božanskog bića?

Biblijski rečnik koji je uredio Džejms Hejstings (James Hastings) sadrži sledeći zaključak, koji odjekuje osećajem kritičnijeg etimologiste Biblije:

Upotrebu plurala Elohim teško je objasniti.

Dr Hevernik (Heinrich Andreas Christoph Havernick) smatra da je pluralni oblik reči Elohim upotrebljen da označi obilje i nad-bogatstvo koji postoje u Božanskom Biću. Njegova izjava predstavlja napor da se zaobiđe ova izuzetno teška reč.

Međunarodni standardni biblijski rečnik (International Standard Bible Dictionary) smatra da su objašnjenja koja nude savremeni teolozi, kojima pripada i dr Havernik, isuviše kompleksna da bi ih zamislili rani Hebreji i tvrdi da reč predstavlja trag politeističke faze semitske misli. Jevrejska enciklopedija (Jewish Encyclopedia) podržava ovu potonju pretpostavku sledećom konciznom izjavom:

Prema svetlu koje na to potanje bacaju epigrafski materijal, tradicija i folklor, pokazalo se da su Semiti politeistički nastrojeni.

.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments