Dajenu (דינו)

/ Njemu koji nas je izbavio iz Egipta… /

.

Dajenu je pesma koja je nerazdvojni deo toka proslave velikog, i jednog od tri hodočasna praznika (šaloš regalim, שלוש רגלים), Jevrejskog praznika Pesaha (פסח). Dajenu je reč koju delimično možemo prevesti kao – dosta nam je bilo. Hebrejska reč daj (די) znači – dostadovoljno; i enu (אנו) kao prvo lice množine sufiksa – nama. Svakako ovo delo potpada pod kategoriju tradicionalnih numera i stara je više od hiljadu godina. Jedan od najranijih zapisa teksta ove pesme pojavljuje se u prvoj srednjovekovnoj Hagadi (הגדה של פסח), odnosno knjizi koja se tradicionalno čita u vreme Pesaha i deo je sidura, molitvenika, rabina Amrama (Sidur rav Amram, סדור רב עמרם), odnosno čuvenog Amrama Gaona (עמרם גאון).

Delo za cilj ima naglašavanje mnogobrojnih zahvalnosti Bogu za sve darove Jevrejskom narodu, među kojima je i čin izbavljenja iz Egipatskog ropstva, ali i za darove poput ”Tore” (תורה) i Šabata (שבת). Svakako, da se radilo i samo o jednom od ovih božanskih darova to bi bilo i više nego dovoljno, no ovako se sve stavlja na jednu izuzetnu i posebnu ravan sa kojom teško da možemo bilo šta drugo uporediti. Priča se odvija u delu Hagade posle storije o egzodusu, a pre objašnjenja Pesaha, mace (beskvasnog hleba, מצה) i marora (gorkog bilja, koje se takođe konzumira za šarenolikom trpezom Pesaha, מרור).

.

Dajenu se sastoji iz 15 strofa, koje simbolizuju 15 Božijih poklona:

prvih pet opisuje oslobođenje Jevreja iz ropstva;

narednih 5 opisuju čuda koja su se zatim dogodila;

a poslednjih 5 govore o bliskosti sa Bogom, koja im je darovana.

.

די-די-ינו די-די-ינו די-די-ינו דינו-דינו
די-די-ינו די-די-ינו די-די-ינו דינו-דינו

אלו עשה באלהיהם
ולא הרג את בכוריהם
דינו
Ilu asa belohejhem, v’lo harag et
be’horeijhem, dajenu
Da ih suprotstavio bogovima,
a ne pobio prvorođene,
dovoljno bi bilo

אלו עשה בהם שפטים
ולא עשה באלהיהם
דינו

Ilu asa bahem šfatim
v’lo asah belohejhem, dajenu
Da je njima sudio,
a ne bogovima njihovim
dovoljno bi bilo

אלו הוציאנו ממצרים ולא
עשה בהם שפטים
דינו

Ilu hocijanu mi’Micrajim v’lo
asa bahem šfatim, dajenu

Da nas je iz Egipta samo izveo
i da im nije sudio to bi nam
dovoljno bilo

אלו קרע לנו את הים ולא
העבירנו בתוכו בחרבה
דינו

Ilu kara lanu et ha’jam
ve’lo ha’eviranu
be’toho
be’harava, dajenu

Da je razdvojio more
a da nas nije doveo do obale
bilo bi dovoljno

ואלו נתן לנו את ממונם
ולא קרע לנו את הים
דינ

Ilu natan lanu et mamonam
v’lo kara lanu et ha’jam, dajenu
Da nam je darovao bogatstvo
a da nije razdvojio more
bilo bi dovoljno

אלו הרג את בכוריהם
ולא נתן לנו את ממונם
דינו

Ilu harag et be’horejhem ve’lo
natan lanu et mamonam, dajenu
Da nije pomorio njihove prvorođene
i da nam nije dao njihov novac
bilo bi dovoljno

אלו ספק צרכנו במדבר ארבעים
שנה ולא האכילנו את המן
דינו
Ilu sipejk corkejnu bamidbar
arbaim šana ve’lo ha’ehilanu
et ha’man, dajenu
Da nas je snabedo za 40 godina
lutanja, a da nam nije dao manu
bilo bi dovoljno

אלו שקע צרנו בתוכו ולא
ספק צרכנו במדבר ארבעים
דינו

Ilu šika carejnu be’toho ve’lo sipeik
corkejnu bamidbar arbaim, dajenu
Da je podavio naše neprijatelje
a nas
nije opskrbio za
40 godina lutanja

bilo bi dovoljno

אלו העבירנו בתוכו בחרבה
ולא שקע צרנו בתוכו
דינו

Ilu he’eviranu be’toho be’harava
ve’lo šika carejnu be’toho, dajenu
Da nas je doveo do obale
i nije podavio
naše opresore

bilo bi dovoljno

אלו קרבנו לפני הר סיני
ולא נתן לנו את התורה
דינו

Ilu kervanu lifnej har Sinaj
v’lo natan lanu et Ha’Torah, dajenu
Da nas je doveo pod Sinaj
a nije darovao Toru
bilo bi dovoljno

אלו נתן לנו את השבת
ולא קרבנו לפני הר סיני
דינו

Ilu natan lanu et Ha’Šabat ve’lo
kervanu lifnei har Sinaj, dajenu
Da nam je darovao Šabat
a nije doveo pod planinu Sinaj
bilo bi dovoljno

אלו האכילנו את המן
ולא נתן לנו את השבת
דינו

Ilu he’ehilanu et haman
v’lo natan lanu et Ha’Šabat, dajenu
Da nas je nahranio manom,
a nije dao Šabat
bilo bi dovoljno

אלו הכניסנו לארץ ישראל ולא
בנה לנו את בית הבחירה
דינו
Ilu hihnisanu le’Erec Jisrael v’lo vana
lanu et Bejt Ha’Mikdaš, dajenu
Da nas je doveo do Izrailja
a nije nas uputio da igradimo Hram
bilo bi dovoljno

אלו נתן לנו את התורה
ולא הכניסנו לארץ ישראל
דינו
Ilu natan lanu et Ha’Torah ve’lo
hihnisanu le’Erec Jisrael, dajenu
Da nam je darovao Toru
a da nas nije doveo do Izrailja
bilo bi dovoljno

.

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments