Ja sam Onaj koji Jeste

/ Ja sam Onaj Koji će Biti /

.

Ja sam Onaj koji Jeste/koji će Biti prevod je odgovora koji je Mojsije (משה) dobio upitavši u Egzodusu 3:14 (Šemot, שמות) za Njegovo Ime te verovatno spada među najpoznatije odeljke iz ”Tore” (תורה), odnosno Jevrejske Biblije ”TaNaHa” (תנ”ך). Sâma reč eheje (אהיה) dolazi od korena hebrejske reči haja (היה), koju možemo prevesti kao – prošlo vreme glagola biti (engleski: was). S druge strane, eheje, takođe, označava i prvo lice jednine i obično se prevodi poput – ja sam, jesam ili ja ću biti. Kada je reč o klasičnom, starom, biblijskom hebrejskom jeziku (ivrit ha’mikrait, עברית המקראית) u kojem je izvorno i zapisan ovaj stih iz ”Biblije”, njemu je nedostajalo buduće vreme, za razliku od većine današnjih modernih jezika koji ga podrazumevano imaju. Ovde se, pak, smisao izrečenog odnosi na buduće vreme, jer se pre svega govori o svim budućim generacijama koje će doći, a kojima se Adonaj (יהוה) obavezuje da će biti sa njima.

Oba tumačenja reči o sadašnjem, kao i o budućem vremenu, povela su mnoge žučne rasprave u kojima su postavljana mnoga teološka pitanja vezana za jevrejsku tradiciju, te ubrajajući eheje u jedno od 7 Imena. Svakako mnogi autoriteti danas smatraju ovo Ime za osnovno pri pokušajima imenovanja Tetragramatona, četvoroslovnog imena, u prvom licu:

ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה
ויאמר כה 
תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם

Va’jomer Elohim el Moše: Ehje ašer ehje
va’jomer koh tomar livne Jisrael
ehje šlahani alehem

A Gospod reče Mojsiju: Ja sam Onaj što jeste
I reče: Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim:
Koji jeste, On me posla k vama

.

Reč/Ime Eheje (אהיה) pojavljuje se čak 43 puta u Tanahu i smatra se jednom od središta jevrejske koncepcije o Jednom Bogu, temeljem vere. Reč je i Stvoritelju koji je tû sam po sebi – samosopstven – nestvoreni stvaralac nezavistan od bilo kog drugog koncepta, sile ili entiteta. Prema tome Ja sam onaj koji Jeste bio je, Jeste i Biće – imanentan je.

Kabalisti su dugi niz godina razmatrali i razvijali ideje da Tora sadrži obilje ezoternih informacija, instrukcija i drugih meta-filozofskih ideja, ali ovaj odgovor smatra se jednim od najznačajnijih po većini velikih kabalista kroz istoriju, kao i brojnih uticajnih predstavnika rabinskog judaizma, jer predstavlja dokaz uzvišene prirode Imena (Ha’Šem, השם) koje se u njemu pominje, te jedne od najznačajnijih i najbitnijih ideja u okviru same jevrejske mistike, ali i jevrejske religije generalno.

ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי
Va’jomer: lo tuhal li’rot et panaj ki lo jirani ha’adam va’haj
I reče: Ali nećeš moći videti lice moje, jer ne može čovek mene videti i ostati živ

.

Dijalog

יהוה: Mojsije (Moše, משה)… Mojsije.

Mojsije: Tu sam.

השם: Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer mesto na kome stojiš sveta je zemlja.

Mojsije: Ko si ti?

אל: Ja sam Onaj koji Jeste (Eheje Ašer Eheje, אהיה אשר אהיה).

Mojsije: Ne razumem.

אלוה: Ja sam Gospod tvojih predaka, bog Avramov (אברהם), Isakov (יצחק) i Jakovljev (יעקב).

Mojsije: Šta želiš od mene?

אלהים: Dobro videh patnju naroda svog u Misiru (Egiptu, מצרים), i čuh njihov krik od zla koje mu čine nastojnici, jer poznah muku njegovu, čuh plač. I siđoh da ga izbavim iz ruku misirskih, i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gde mleko i med teče. I zato ću, faraonu, poslati.. Tebe.

Mojsije: Mene? Ko sam ja da idem k Faraonu, da vodim taj narod i da izvedem sinove Izrailjeve iz Misira? Oni mi neće verovati, neće me ni saslušati!

עליון: Naučiću te šta ćeš im reći.

Mojsije: Ali ja bejah njihov neprijatelj. Bio sam princ Misira, sin čoveka koji je poubijao.. njihovu decu! Izabrao si krivog glasnika! Kako ja mogu da se obratim tim ljudima?

אל ראי: Ko je načinio usta čoveku?! Ko je načinio gluve i neme, one koji vide i slepe?! Zar nisam to Ja?! Sada idi!

שכינה: Oh, Mojsije, Ja ću biti sa tobom kad odeš kralju Misira, i ovo neka ti bude znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Misira. Ali faraon neće slušati. Te ću zamahnuti i smrviti Misir, sa svim mojim čudima! Uzmi štap u svoju ruku, Mojsije. Njime ćeš činiti moja čuda. Biću sa tobom, Mojsije.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments