Dvanaest simbolika Sedmice

Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak /

.

7 planeta

Sedam vertilaknih putanja povezano je sa sedam dvostrukih hebrejskih slova (ב ג ד ק פ ר ת) koja se na materijalnom planu manifestuju u vidu planetarnih/stelarnih sila: Saturn, Jupiter, Mars, Venera, Merkur, Mesec i Sunce. Sedam planeta takođe se vezuju za određene anđeoske figure, koje su kanali uticaja sedam vertikalnih putanja, kroz planete. Ujedno za tih 7 planeta vezuju se i određeni sigili (primeri sigila), kao magični kvadrati, a sve kao odraz Sedam Pečata koje su još pominjali rani kabalisti. Svaka slovo ima svoj pandan na telu čoveka sa kojim je povezano, a najbolji način rada je dat u kroz 221 (231, po kasnijim kabalistima) Kapiju. Slična upotreba leži i u legendi o Golemu (גולם). Dalje, vezuju se za sedam dana u nedelji, dok u čoveku predstavljaju sedam otvora na glavi.

Da bi bolje razumeli značaj astroloških snaga moramo prvo razjasniti anđeoske uloge u lancu između Sefirota Drveta života i materijalnog sveta. Sefiroti se nalaze u svetu Aciluta (עולם אצילות), dok je ispod pozicioniran svet Brije (olam Bria, עולם בריאה), koji služi da omogući interakciju između sefirot (ספירות) i nižih svetova u prostiranju. Između Brije i Asije (עולם עשיה) nalazi se Jecira (עולם יצירה), svet Stvaranja. Jecira je takođe poznat i kao svet govora.

Talmud (תלמוד) kaže da svaka izgovorena reč obrazuje anđela, što znači da je svaka Božija reč anđeo za sebe, a kada govorimo o Božijem Delu mislimo na Njegovu interakciju s nižim svetovima. Sila koja dolazi s duhovne ravni nama je poznata kao anđeo (tu nikako ne mislim na antropomorfne predstave bića s krilima). Tako Bog govori kroz anđele, dok anđeli deluju kroz planete i zvezde, kao materijalne nosioce energija na fizičkoj ravni. Kako bi neki kabalasti rekli, anđeli su stelarne duše. Kosmičke inteligencije ovaploćene na našoj razini postojanja.

Postoje dva tipa anđela privremeni i stalni. Oni koji nastaju pri svakoj izgovorenoj reči, svakog dana, svakog jutra i oni koje poznajemo po njihovim imenima, oni koji su od početka tu prisutni, sedam arhanđela:

Gabriel (גבריאל),

Mihael (מיכאל),

Rafael (רפאל),

Uriel (אוריאל),

Raguel (רגואל),

Ramiel (רעמיאל)

i Zariel (זהריאל).

Po tumačenju Midraša, privremeni anđeli stvoreni su drugog dana Stvaranja, dok su oni stalni nastali petog. Privremeni su služili nameni stvaranja, i to su one sile koje su postavile temelje i više neće biti u funkciji, dok oni stalni ostaju u svojstvu inteligencije koje nadgleda Delo Stvaranja i oni (Ono) će večno postojati.

Tu se srećemo sa postavljanjem odnosa jedan na jedan, u smislu da svaka zvezda, prema tumačenju Zohara (ספר הזוהר), ima svog anđela, i obrnuto. Svaki od stalnih anđela svoje utočište nalazi u telu planete/zvezde. One im služe kao svojevrsna tela. Takođe Zohar kaže da samim svaka zvezda u univerzumu ima svoje Ime:

מונה מספר לכוכבים
לכלם שמות יקרא

Mone mispar le’kohavim le’kulam šemot jikra
Izbraja mnoštvo zvezda, i sve ih zove imenom
(Psalmi 147:4)

Tu se i nalazi objašnjenje tvrdnji da su stalni arhanđeli nastali petog dana, a neimenovani drugog. Imenovani su vezani za kosmičke objekte, te ne mogu postojati pre oblikovanja njihovih tela na materijalnom nivou, a zvezda nije bilo pre četvrtog dana.

Za meditativni rad mogu poslužiti Dvostruka slova. Dominantno slovo se postavi na početku, a ostalih šest slova se zatim permutuju. Tako ako je slučaj da se radi o prenosu i proučavanju mudrosti koristilo bi se slobo B, Bet (ב) na početku, a preostala slova idu na permutaciju, BGD KPRT (בגד כפרת). Prolazeći svaki mogući slovni raspored. Ukoliko bi se bavili misterijom Bogatstva počeli bi sa slovom G, Gimel (ג) i permutovali bi slova GBD KPRT (גבד כפרת) na svih 720 načina. Vrlo je i važno da u ovom radu pažnja mora biti takođe posvećena i planetarnim uticajima za određene dane i mesece i njihov uticaj nije podložan poziciji na nebu, već satu u danu.

Tabela permutacija

Tabela sati i drugih korespodencija

.

7 univerzuma

Kasniji kabalisti pišu da se u ovom slučaju radi o Sedam Odaja u univerzumu Brije (primer). Ovih Sedam Odaja paralelno je sa 7 nižih sefirot univerzuma Aciluta. Neki izvori navode da se ovih Sedam Univerzuma u stvari odnosi na 7.000 godina postojanja sveta. Prvih šest u korelaciji sa šest dana u nedelji, dok je 7000. godina Šabatni period, kada je svaki dan Šabat.

Drugi navode vezu Sedam Univerzuma s kabalističkom doktrinom o šabatikalu (blisko pojmu šemita, שמיטה), što se odnosi na 7 posebnih perioda stvaranja, gde svaki traje po 7.000 godina. Sadašnje Postanje drugo je po redu, dok je po nekim drugim krugovima kabalista ono šesto ili čak sedmo. U svakom slučaju, govori se o 7 ciklusa, a svaki traje po 7.000 godina, što znači da će univerzum ovakav kakav mi poznajemo trajati 49.000 godina.

Po kazivanju velikog i mudrog kabaliste rabina Isaka iz Akre (יצחק בן שמואל דמן עכו), kada brojimo godine ovih ciklusa ne trebamo se služiti svetovnim kalendarskim godinama, već tzv. božanskim godinama. Midraš kaže da svaki božanski dan traje 1.000 godina, po stihu iz Psalma 90:4. S obzirom da se godina sastoji od 365 + (1/4) dana, božanska godina bi trebalo da traje 365.250 godina. Prema tome, svaki ciklus od od 7.000 božanskih sastojao bi se  od 2.556.750.000 zemaljskih godina, tako je ovaj broj ipak blizu naučnih procena o starosti naše planete (oko 4.5 milijarde godina). Ako dalje pretpostavimo da je Sedmi ciklus započeo u vremenskom periodu Biblijskog Postanja dolazimo do brojke da je po ovim izvorima sam univerzum star 15.340.500.000 godina, što je broj koji je sada još bliži naučnim procenama o starosti našeg svemira, od početka njegovog širenja (naučno: 13.8 milijardi godina).

Po hebrejskom kalendaru trenutno je 5775. godina. Za početnu godinu ovog kalendara uzima se stvaranje Adama Kadmona, prva godina. Da se stvar dodatno zakomplikuje, neke kabalističke struje Adama ne smatraju prvim čovekom. U stvari, postoje dva posebna svedočenja o Stvaranju u Knjizi Postanka. Prvo poglavlje govori Postanja govori o inicijalnom stvaranju univerzuma, dok drugo poglavlje govori o stvaranju Adama. Tokom prvih šest dana stvaranja u prvom poglavlju, Bog nije stvorio svet, već njegove sastojke. Ono od čega će svet tek nastati. Time se aludira na sveukupnu materiju, čak i onu od koje su satkani kako prostor tako i vreme. Tokom tih šest dana Bog je prozveo univerzum u Postojanje iz Nepostojanja. Posle tih 6 dana, Bog je dozvolio univerzumu da se formira po ustanovljenim zakonima i principima, obnavljajući svoju Kreaciju svakih 7.000 božanskih godina (2.556.750.000 zemaljskih godina).

Svi prirodni zakoni i druga svojstva materije tada su jednom zauvek određeni i nepromenljivi (Psalm 148:6).

ויעמידם לעד לעולם
חק נתן ולא יעבור

Va’jamijdem la’ad le’olam hak natan ve’lo ja’avor
Postavi ih zasvagda i zavavek, dade naredbu,
koja neće proći

(Psalm 148:6)

Svaki od 6 ciklusa stvaranja doneo je nešto novo na svet. Peti je doneo život i desio se pre otprilike 2.5 milijarde godina. Nekih 974 generacija pre Adama, pre 25.000 godina čovek je razvio sve fizičke i mentalne mogućnosti koje poseduje i do današnjeg dana. Taj čovek je potekao od zemaljske prašine (Postanje 2:7), ali s nedostatkom duha i duše koje bi ga učinile spiritualnim bićem.

Bog zatim obrazuje Adama, prvo ljudsko biće s dušom:

וישם שם את
האדם אשר יצר

Va’jasem šam et ha’Adam ašer jacar
I onde namesti čoveka, kog stvori
(Postanje 2:8)

.

7 nebeskih svodova

Pored detaljnijeg tabelarnog prikaza, to su:

Vilon (וילון),

Rakia (רקיע),

Šehkaim (שחקים),

Zevul (זבול),

Maon (מעון),

Makon (מכון)

i Aravot (ערבות). Prema Ariju, ovih sedam paralelni su sa sedam nižih Sefirot univerzuma Asije.

.

7 zemlja

Po jednom izvoru to su: Adama, Tevel, Našija, Caja, Halad, Erec, Halad. Drugi izvor kaže: Erec, Adama, Arka, Gej, Caja, Nasja, Tevel. Ili: Erec, Adama, Arka, Hariva, Jabaša, Tevel, Halad. Prema mnogim autoritetima, ovi nazivi se odnose na 7 kontinenata, Severnu Ameriku, Južnu ameriku, Evropu, Afriku, Aziju, Australiju i Antartik. Na severnom polu nema kontinenta, te se za sever kaže da je otvoren. Za svih sedam nebeskih svodova i 7 zemlji kaže se da su paralelni sa Sefirotima nižeg sveta.

.

7 mora

Mnogi komentari ukazuju da se ovde radi o sedam jezera i mora u Svetoj zemlji. Modernom terminologijom sedam mora predstavljaju sedam okeana: Severni Atlantik, Južni Atlantik, Severni Pacifik, Južni Pacifik, Indijski okean, Arktički okean i Antarktički okean. Mora u Svetoj zemlji predstavljaju mikrokosmos tih okeana.

.

7 reka

Radi se sedam reka povezanih sa Svetom zemljom: Jordan, Jarmoh, Kirmion, Poga, Pišon, Gihon i Hidekel. Eufrat nije uračunat jer je objedinjuje sve ostale. Paralela sa velikim rekama sveta.

.

7 pustinja

Sedam pustinja kroz koje su Izraeliti lutali tokom svog egzodusa iz Misira (Egipta): Eitan, Šur, Sin, Sinai, Paran, Cin i Kadmut.

.

7 dana

To su sedam dana u nedelji. Takođe i sedam dana velikih praznika, Pesah (פסח) i Sukot (סוכות).

.

7 nedelja

Sedam nedelja između Pesaha i Šavuota, jer Tora nalaže brojanje dana posle praznika, punih sedam nedelja.

וספרתם לכם ממחרת השבת
מיום הביאכם את עמר התנופה
שבע שבתות תמימת תהיינה

U’sfartam lehem mi’mahorat ha’Šabat mi’jom
ha’vijahem et omer ha’tnufa ševa
šabatot tmimot tihjejna

Potom od prvog dana po suboti, od dana kad prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojte sedam nedelja punih
(Levitski zakonik, 23:15)

.

7 godina

Sedam godina Šabatnog ciklusa, šemita (שמיטה). Tora određuje da svake sedme godine zemlja ne treba biti obrađivana i da plodovi moraju biti ostavljeni zemlji.

Šest godina zasejavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasejavaj niti obrezuj svoga vinograda.

(Levitski zakonik 25:3-4)

.

7 šemita

Na kraju sedme šmita slavio se Jubilej. Godina jubileja. Svi robovi bili su oslobađani, vlasništvo zemljišta bi se vraćalo zakonskim naslednicima.

Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosiće ti četrdeset devet godina. A onda zaori u trubu! U sedmome mesecu, desetoga dana toga meseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njenim stanovnicima.

To neka vam bude jubilej, oprostna godina. Neka se svako vaš vrati na svoju očevinu; neka se svako vrati k svome rodu!

(Levitski zakonik 25:8-10)

.

7 jubileja

To je 7 x 49 (ili 50) godina. Ukupno 343 (ili 350) godina. Prvi Hram postojao je 410 godina i za to vreme Izrael je obeležio sedam jubileja. Isto se odnosi i na koncept šmita postanja, gde se svaki period jubileja sastoji od 49.000 godina. Biće ukupno 7 takvih jubilarnih perioda čime određujemo rok univerzuma na 343.000 godina. To su, pak, božanske godine, gde svaka boji po 365.250 zemaljskih godina.

Na kraju dobijamo finalnu računicu koja određuje vremenski raspon od inicijalnog širenja univerzuma i finalnog kolapsa, urušavanja – 125.287.500.000 godina.

Pretpostavlja se da će posle perioda od tih 125 milijardi godina kosmos u potpunosti postati spiritualan.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments