Geometrija zlatnog duha

.

Jewish festival of culture, 15.09.2013, in front of synagogue Sukkat Shalom and along Marsala Birjuzova street, 11h – 20h, The golden spirit geometry, prints exibition.

Festival jevrejske kulture, 15.09.2013, u dvorištu sinagoge Sukat Šalom i duž ulice Maršala Birjuzova, 11 – 20 časova, Geometrija zlatnog duha, izložba printova.

.

Geometrija zlatnog duha

Ovde predstavljeni radovi uvode Vas u jedan drugačiji svet, svet geometrije i oštrih ivica, svet inspirisan i obojen motivima judaizma i njegovim uzvišenim predstavama. Idejama misticizma koja se prostire i razvija kroz vekove.

Kao što se za šivite može se reći i da su kaligrafske slike, sastavljene od više hebrejskih reči, koje svojim posebnim pozicijama, na određeni način, čine neku vrstu božanske predstave pred očima vernika, tako se ja trudim da svojim ličnim šivitima dam svoj pečat mističnim svetovima. Jer su slova izlivi emanacije, a geometrija je igra energije. A s obzirom na to da svako slovo u hebrejskom alefbetu nosi i numeričku vrednost, svrha tog pisma daleko prevalizali osnovnu komunikativnu ulogu, zadirući mnogo dublje ispod tepiha racionalne svesti. U dubine misticizma. Slično mandalama kod naroda Dalekog istoka, šiviti predstavljaju meditativno oruđe unutar jevrejske struje.

Moji osnovni elemnti su Kvadrat, Krug i Trougao, osnova mog jezika. Kvadrat i krug su simboli onih vremena kada je čovek razmišljao u simbolima, i oni se mogu naći u svim baštinama. Krug je značio nebo, kvadrat zemlju, a trougao njihovu evoluciju i rast. Nebeska pojava na zemlji zbiva se prema geometrijskom zakonu, prema meri. Ne sme se zaboraviti da su maja, objavljenje, mater, princip koji rađa oblik i metar reči jednog korena. Nebeski zakon vidljivog sveta je mera, to jeste smisao ono što je gore istovetno je s onim što je dole, jer je mera nebeska. Kvadrat je ideja zemlje, njena nebeska i natprirodna forma, uzdignuta zemlja koja dolazi do izražaja u gradnji četvorougaonih hramova. To je smisao nenarušivog pravila sistema Zakona. Drevni mistični znak o kvadraturi kruga nije ništa drugo do preobražaj života i njegovo uzdizanje u bivstvo. Tako to shvataju i sve arhaičke sinteze.

Svaka slika jeste san za sebe. Diktat lucidnog sna, prenesen na papir dnevnika snova i kasnije marljivo razvijan, odmotavanjem značenja vođenih simbla. Imaju za cilj imaju promenu ugla i skupne tačke svesti, i predstavljaju savršen umetnički alat za dočaravanje nekih drugih svetova. Daleko nežnijih. Pogled ka unutrašnjim mehanizmima. Tek kada se zagrebe po reonima uma koji su uspavani i kojima se nikada ne poklanja dovoljno pažnje, tek tada nastupa pravo uzbuđenje onim što se otkriva. Cilj je potraga za Ličnim Svetlom u izgubljenim reonima (ne)svesti. A kada se jednom osveste, doživljaj sveta se bitno, i zauvek, menja.

Svoj izvor inspiracije pronalazim u jevrejskoj religiji i njenoj bogatoj istoriji i simbolici. Njen sjaj me je inspirisao oduvek pokretao i navodio na razmišljanje i ovom prilikom imam tu čast da svoja dela podelim sa Vama. Zavirite u odaje moje psihe i vizija, dnevnike snova i jave.

Barhot veTefilot.


.

Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments