Imena

.

O načinu na koji Jevreji razmišljaju o Bogu govore imena kojim ga nazivaju i kojim mu se obraćaju u različitim prilikama i raspoloženjima. Ona najmanje direktna su El (אל), Eloah (אלוה) i Elohim (אלהים), od kojih ovo poslednje kao da je množina reči uzvišenost, a sva se obično prevode kao – Bog. Prvo se takođe pojavljuje u kombinaciji El Šadaj (אל שדי), kako se naziva Bog patrijarha, obično prevođenoj kao Svemogući Bog, ali neizvesnog značenja. Prema Izlasku (6:2), ono je za vreme Mojsija bilo zamenjeno tetragramatonom – JHVH (יהוה‎) – što se verovatno izgovaralo Jahve i čije značenje je takođe neizvesno, mada se u Bibliji (Izlazak, 3:13-15) ono izvodi iz glagola ha’jah (היה) – biti, moguće u smislu onaj što jeste (Večiti), a možda i onaj što stvara (Stvoritelj).

Detaljnije prikaz i objašnjenja vezana za primenu i značaj imena Elohim ovde možete naći:

Još u predhrišćansko doba, o čemu svedoči Tanah, tetragramaton je smatran tako svetim da je pri čitanju Biblije postalo uobičajeno da se zamenjuje rečju Adonaj (אדני), u značenju naš Gospod. To je objašnjenje i zašto se u engleskim prevodima Biblije JHVH obično prevodi sa Gospod, ali i za pogrešan oblik Jehova, koji se još uvek koristi u nekim hrišćanskim sredinama, a do čega je došlo zahvaljujući nepoznavanju hebrejskog pisma i jezika, te su suglasnici u tetragramatonu (u nemačkoj transkripciji) istaknuti samoglasnicima reči Adonaj, kako bi se ukazalo da ove druge treba čitati.

No, zamena Adonaj ubrzo je i sama postala sveta, tako da su za svrhu proučavanja svetih knjiga, molitvi i veroispovednih obreda pronađena nova imena i druga posredna rešenja. Od njih je, najverovatnije, najčešće korišćeno Ha’Makom (המקום), Mesto, čije poreklo možda ima veze s upotrebom u Hramu, ali je objašnjeno i kao aluzija na natpojavnost Boga.

Još jedno posredno ukazivanje na Boga, pominjanjem mesta koje se posebno dovodi u vezu s Njim, jeste reč šamajim (שמיים), Nebesa. (Pravo značenje izraza malkut šamajim (מלכות שמיים) nije nebesko carstvo već Božje veličanstvo.)

.

Često se nailazi i na sledeće nazive Boga:

  • Bore (בורא) – Stvoritelj
  • Ribono šel olam (ריבונו של עולם) – Gospodar svemira
  • Mi še’amar vehaja ha’olam (מי שאמר והיה העולם) – Onaj koji je rekao i svet je stvoren
  • Gevura  (גבורה) – Moć
  • Meleh ha’melahim (מלכי המלכים) – Car nad carevima
  • Ha’Šem (השם) – Ime (zamena usled zabrane uzaludnog izgovaranja Tetragramatona)
  • Ha’kadoš baruh hu (הקדוש ברוך הוא) – Sveti, blagosloven neka je
  • Šehina (שכינה) – Božansko prisustvo (pojavnost Boga)
  • Ha’rahaman  (הרחמן) – Milostiv

.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.