Imena

/ Izreciva neizrecivost Imena /

א ד ג י ת ץ ק ר ע ש ט ן נ ג ד י כ ש ב ט ר צ ת ג ח ק ד ט נ ע י ג ל פ ז ק ש ק ו צ י ת

O načinu na koji Jevreji razmišljaju o konceptu Boga govore mnoga imena kojim ga nazivaju, ili kojima ih zamenjuju, i kojim Mu se obraćaju u različitim prilikama i raspoloženjima. Jer obraćanje nije uvek iste težine i u jevrejskoj veri zavisi od mnogo toga.

Ona najmanje direktna su:

• El (אל),

• Eloah (אלוה)

Elohim (אלהים)

– od kojih ovo poslednje predstavlja množinu reči uzvišenost, a sva se obično mogu prevesti kao – Bog. Prvo se, takođe, pojavljuje u kombinaciji El Šadaj (אל שדי), kako se naziva Bog patrijarha, obično prevođenoj kao Svemogući Bog, ali neizvesnog izvornog značenja. Prema Izlasku 6:2 (Šemot, שמות), ono je za vreme Mojsija bilo zamenjeno tetragramatonom, odnosno četvoroslovnim imenom:

י ה ו ה
JHVH

Verovatno se izgovaralo Jahve, čije tačno značenje je takođe neizvesno, mada se u Bibliji (Izlazak, 3:13-15) ono izvodi iz glagola ha’jah (היה) – biti; moguće u smislu:

Večiti – onaj koji jeste

Stvoriteljonaj što stvara

Još u predhrišćansko doba, o čemu svedoči Tanah (תנ”ך), onaj tekst koji hrišćani nazivaju ”Starim zavetom”, Tetragramaton je smatran u toj meri svetim da je pri čitanju Biblije postalo obavezno da se zamenjuje rečju Adonaj (אדני), a usled zabrane uzaludnog izgovaranja Imena (koje se izgovaralo samo jednom u godini, na praznik Jom Kipur), u značenju naš Gospod. To isto objašnjenje odnosi se i na to zašto se u engleskim prevodima Biblije termin – JHVH – obično prevodi sa Adonaj, Gospod; ali i za pogrešan oblik Jehova, do čega je došlo zahvaljujući nepoznavanju hebrejskog pisma i jezika, pa su suglasnici u tetragramatonu (u nemačkoj transkripciji teksta) istaknuti samoglasnicima reči Adonaj, kako bi se ukazalo da ove druge treba čitati.

No, zamena Adonaj ubrzo je i sama postala sveta, tako da su za svrhu proučavanja svetih knjiga, molitvi i veroispovednih obreda pronađena druga imena, odnosno imenske zamenice, ali i druga neposredna rešenja. Od njih je, najverovatnije, najčešće korišćeno Ha’Makom (המקום), Mesto, čije poreklo možda ima veze s upotrebom u Hramu (Bejt Ha’Mikdaš, בית המקדש), ali je objašnjeno i kao aluzija na natpojavnost Boga.

Još jedno posredno ukazivanje na Boga, pominjanjem mesta koje se posebno dovodi u vezu s Njim, jeste reč šamajim (שמיים), nebesa. Otud sledi da pravo značenje izraza malhut šamajim (מלכות שמיים) nije nebesko carstvo, kako se obično prevodi, već Božje veličanstvo.

No, često se nailazi i na sledeće nazive:

 • El-Jon (עליון) – Vrhovni – kombinacija naziva El – JHVH – Elohim; grčki (Έλιον), arapski (العلي);
 • El Roj (אל ראי) – Svevideći;
 • Elah (אלה) – reč nejasnog porekla na aramejskom jeziku za Boga, kojom je opisivan kako Bog Jevreja tako i paganski bogovi; ovo ime je, takođe, etimološki povezano i sa arapskom/muslimanskom reči za Boga – Alah (الله);
 • Baal (בעל) – Gospodar, sinonim za Adon i Adonaj;
 • Adošem (אדושם) – igra reči Ha’Šem i Adonaj;
 • Ribono Šel Olam (ריבונו של עולם) – Gospodar svemira;
 • Mi Še’Amar Ve’Haja Ha’Olam (מי שאמר והיה העולם) – Onaj koji je rekao i svet je stvoren;
 • Gevura  (גבורה) – Moć;
 • Meleh Ha’Melehim (מלך המלכים) – Kralj
  nad Kraljevima;
 • Ha’Šem (השם) – Ime (zamena usled
  zabrane uzaludnog izgovaranja Tetragramatona);
 • Ha’Kadoš Baruh Hu (הקדוש ברוך הוא) – Sveti, blagosloven neka je;
 • Šehina (שכינה) – Božansko prisustvo;
 • Ha’Rahaman  (הרחמן) – Milostiv;

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.