Svet utemeljen na slovima

/ Reč je utvrđena na nebesima /

.

…ויאמר אלהים
Va’Jomer Elohim…
I Bog reče…

Najjednosatvnije rečeno, to su ona slova, slova hebrejskog alefbeta, na kojima se čitav svet/univerzum (olam, עולם) u svom ispoljavanju temelji i na kojima je, kao takav, i stvoren. Sve ono što je stvoreno i što će biti stvoreno u vremenu koje dolazi, kako je i rečeno u knjizi Jecire (ספר יצירה) (2:2). Sa svakim činom stvaranja Tora izveštava u formi ”I Bog reče”. Svi dekreti putem kojih Bog uvodi Postanje sačinjeni su od izjava, odnosno – reči, a te reči načinjene su od slova. Slovima hebrejskog alefbeta za koje se vezuje postanje sveta i svemira.

I ne samo da su od njih sačinjeni, već se njihova uloga ogleda i u tome da ta ista slova održavaju svet i univerzum u stanju permanentnog postojanja. Te ukoliko bi ova slova, i reči koje tvore, nestala i svet bi istog tog trena iščezao. Postojanje bi bilo poništeno istog trena.

Psalmist u stihu 119:89 kaže:

לעולם יהוה דברך נצב בשמים
Le’olam Adonaj devareha nicav ba’šamajim
Doveka je reč Tvoja utvrđena na nebesima

.

Onaj ko poznaje slova i zna kako da ih raspoređuje i upravlja njima na ispravan način, ima moć manipulacije nad elementarnim silama stvaranja ovoga svemira i sveta u kojem živimo. Metode i pristupi ovim činovima upravo i čine dobar deo onoga što i nalazimo zaključano u tekstu Sefer Jecire, knjizi Stvaranja.

Na hebrejskom ova jeziku temeljna slova, odnosno osnovna slova, zovemo otiot jesod (אותיות יסוד). U kabali Temelj (sefira Jesod, יסוד) korespondira sa reproduktivnim organima i seksualnim porivom, te i nosi konotaciju uparivanja iliti spajanja zarad stvaranja i daljeg širenja. Rečeno da je da slova pripadaju Temelju, jer samo putem slova mudrost i razumevnje mogu biti pripojeni jedno sa drugim. Što i jeste u krajnjem poretku stvari.

Mudrost je čista neverbalna misao (hohma, חוכמה), dok razumevanje, s druge strane, mora biti verbalizovano (bina, בינה) jer ukoliko ideja ne uspe da se pretoči u formu nikada neće biti shvaćena ni prihvaćena. Jedina spojnica između neverbalne Mudrosti i verbalnog Razumevanja jesu slova alefbeta.

Sve ovo opširno je izloženo i u Talmudskom tekstu, posebno na mestu kada se kaže da je Bacalel znao kako da permutuje slova kojima su zemlja i nebesa načinjena. Konkretno čitamo u stihu u kojem Adonaj govori o Bacalelu (בצלאל בן אורי), u Egzodusu 31:3:

ואמלא אתו רוח אלהים
בחכמה ובתבונה ובדעת
Va’amle oto ruah Elohim be’hahma u’vi’tevuna u’ve’da’at
I napunih ga Duha Svetog, mudrosti i razuma i znanja

Zato se sposobnost manipulacije slovima stvaranja temelji na trojstvu:

חכמה – דעת – בינה
Hohma – Da’at – Bina
Mudrost – Znanje – Razumevanje (Intelekt)

.

Znanje (daat, דעת) predstavlja svojevrsnu fokusnu tačku u kojoj se susreću Mudrost i Razumevanje (baš kao i što čitamo na shemi Drveta Života). Znanje dolazi u konotaciji spajanja, pa čak i kroz seksualni čin kojim se sjedinjenjavaju dve sile, dva polariteta, kao što je i rečeno u stihu 4:1 Postanja:

והאדם ידע את חוה אשתו
Ve’Ha’Adam jada et Hava išto
I Adam pozna Evu, ženu svoju

.

Tako i dolazimo do tri temeljna majčinska slova jevrejskog misticizma – Alef, Mem i Šin:

א מ ש

Razlog zašto Tav (ת) nije u ovoj vrhovnoj trijadi, jer je ono svakako poslednje slovo hebrejskog alefbeta, leži u tome što je Tav tzv. duplo slovo, odnosno ima svog glasovnog para u slovu Tet (ט), te ga ne možemo ubrojiti u elementarno slovo vrhovne trijade.

Još jedan od razloga zašto ova tri slova nazivamo majčinskim slovima je u tome što slova generišemo iz Razumevanja, sefira Bina, koja definiše i daje prvu formu energiji i oblikuje je u materiju, te tako rađa i sve slovne forme. Iz tog razloga Razumevanju se pripisuje ženski princip i otud na ovom mestu i vizija Velike Majke (ima gdola, אמא גדולה).

Ova tri slova nazivamo Trima Majkama (Ha’Šaloš Imot, השלוש אמהות) i iz istog razloga zbog kojeg i raskršća nazivamo majkama svih puteva. Ova tri slova predstavljaju svojevrsno raskršće jer sačinjavaju horizontalnu vezu među sefirama na dijagramu Drveta (Ec Hajim, עץ היים).

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments