Rambanovo pismo (אגרת הרמבן)

/ Nebesa i nebesa nad nebesima ne mogu Te obuhvatiti /

אגרת הרמב״ן
Igeret Ha’RaMBaN
Nahmanides, odnosno rabi Moše ben Nahman (משה בן נחמן)
u Akri (עכו) u Izraelu 5027. godine:

איגרת הרמב”ן – טקסט עוצמתי מאוד לזיכוך הנפש ותיקון המידות

Navikni se da uvek i u svakom trenutku blago razgovaraš s ljudima. To će te izbaviti od gneva što je loša osobina koja navodi ljude na greh. Naši rabini, neka je blagoslovena uspomena na njih, su rekli: ”Svak ko se razgnevi predaje se silama pakla koje ga porobljavaju, kao što je rečeno: ‘Ukloni gnev iz srca svog i udalji zlo iz mesa svog.’ Zlo o kojem se ovde govori je Gehinam (גיהנם), kao što je rečeno: ‘A zlikovcu je sudbina zao dan‘.

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך
Š’ma beni musar aviha ve’al titoš Torat imeha
Slušaj, sine moj, pouku oca svog i ne napuštaj nauk majke svoje.
(Priče Solomonove, 1:8)

Jednom kad se izbaviš od gneva, poniznost će obuzeti tvoje srce.

Ta osobina je dostojna divljenja, kao što je rečeno:

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים
Ekev anava jirat Adonaj ošer ve’kavod ve’hajim
Nagrada poniznosti je strah gospodnji.
(Priče Solomonove, 22:4)

Kroz poniznost, strah Gospodnji će obuzeti tvoje srce i uvek ćeš biti svestan odakle dolaziš i kuda ideš. Shvatićeš da si u životu krhak kao larva ili crv, a koliko tek u smrti. Poniznost će te podsećati pred Kim ćeš u budućnosti položiti sud i račun, pred Kraljem Slave. O Njemu je rečeno: ”Gle, nebesa i nebesa nad nebesima ne mogu Te obuhvatiti, a kamoli srca sinova čovečijih.

הולא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה
Halo et ha’šamajim ve’et ha’arec ani male neum Ha’Šem
Ne ispunjavam li Ja nebesa i zemlju? Govori Gospod.
(Jeremija, 23:24)

Nakon što si ozbiljno razmislio o svemu ovom obuzeće te sveti strah od tvog Stvoritelja i čuvaćeš se od greha. Jednom kad ovladaš ovim osobinama bićeš srećan sa svojom sudbinom. Kada tvoje ponašanje počne da ispoljava istinsku poniznost – kad pokorno stojiš pred čovekom i u svetom strahu pred Bogom i pred grehom – tada će Duh Božije Sveprisutnosti (Šehina, שכינה) i Sjaj Slave Njegove počivati na tebi, a ti ćeš živeti život Sveta koji dolazi (ha’olam ha’ba’a, העולם הבאה).

A sad, sine moj, znaj i vidi da čovek koji je u srcu svom ponosan i uznosi sebe nad drugim ljudima ustaje protiv Kraljevstva nebeskog jer se ogrće Božijom odorom, kao što je i rećeno:

יהוה מלך גאות לבש לבש
Adonaj malah geut laveš laveš
Gospod caruje, zaogrnu Se ponosom.
(Psalmi, 93:1)

I zaista, zbog čega srce čovečije ima da bude ponosito?

Zbog bogatstva?

Gospod je taj Koji čini čoveka siromašnim ili bogatim.

Zbog časti?

Zar čast ne pripada Bogu? Nije li napisano: ”Od tebe dolaze bogatstvo i čast. (I Knj.let, 29:12) Kako neko može sebe da uzveliča čašću svog Sazdatelja?

Ako se, pak, uzveliča mudrošću neka shvati da Bog uzima reč iz usta rečitima i starcima razum oduzima.

Tako svi ljudi stoje jednaki pred Sveprisutnim. U gnevu SvomOn ponižava ponosite i uznosite i u Volji Svojoj uzdiže ugnjetene. Stoga ponizi sebe jer će te Sveprisutni uzvisiti. I tako ću ti objasniti kako da navikneš sebe da uvek budeš ponizan.

Neka ti reči budu blage i glava blago povijena. Neka ti pogled bude upravljen ka zemlji, a srce ka nebesima. Kada govoriš nemoj zuriti u svog sagovornika. Neka svaki čovek bude veći od tebe u tvojim očima: ako je mudriji ili bogatiji od tebe, iskaži mu poštovanje. Ako je siromašan i ti si mudriji ili bogatiji od njega, pomisli u srcu svom da je on pravedniji od tebe: ako on greši, to je posledica greške, dok je tvoj greh počinjen s namerom. U svim tvojim rečima, delima i mislima – u svakom trenutku – razmišljaj u srcu tvom kao da stojiš u prisustvu Svetog, neka je blagosloven On (Ha’Kadoš baruh Hu, הקדוש ברוך הוא), i da Njegova Sveprisutnost počiva na tebi jer Slava Njegova ispunjava vaseljenu. Neka bi reči tvoje bile izgovorene sa poštovanjem i strahom kao kada se sluga obraća svom gospodaru.

Budi uzdržan u prisustvu drugih: ako bi te neko pozvao ne odgovaraj mu vikom, nego blagim glasom kao sluga koji stoji pred svojim gospodarem.

Vodi računa o tome da uvek predano učiš Toru (תורה) kako bi mogao da ispunjavaš njene zapovesti. Kada završiš učenje razmisli o onome što si učio i vidi da li u tome ima nečeg što bi mogao da usvojiš i primeniš.

Svakog jutra i večeri razmišljaj o svojim delima i na taj način ćeš proživeti sve svoje dane u pokajanju.

Dok se moliš ukloni iz svog uma sve spoljne utiske i pripremi svoje srce u prisustvu Sveprisutnog, neka je blagolsoven On (baruh Hu, ברוך הוא). Pročisti svoje misli i razmisli o svojim rečima pre nego što ih izgovoriš.

Ponašaj se u skladu s ovim svih dana života svog u svim nastojanjima svojim i nećeš počiniti greh. Tvoje reči, dela i misli će biti bez mane. Tvoja molitva će biti čista i jasna, iskrena i draga Bogu, neka je blagosloven On, kao što je napisano:

תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך
Ta’avat anavim šamata Adonaj tahin livam takšijv azneha
Ti njihovo srce učvršćuješ (da se usredsrede), Ti otvaraš uvo Svoje (za njihove molitve).
(Psalmi, 10:17)

Čitaj ovo pismo nedeljno i nemoj zanemariti nijednu reč koja je u njemu napisana. Ispunjavaj sve što je u njemu rečeno i tako ćeš uvek hodati stazom Gospodnjom, neka je Ime Njegovo blagosloveno, kako bi uspeo u svim putevima svojim i dobio u zaslugu Svet koji dolazi koji je pripremljen za pravednike (cadikim, צדיקים).

Svakog dana kada budeš čitao ovo pismo, Nebesa (ha’šamajim, השמים) će uslišiti želje srca tvog.

!אמן, סלה
Amen, Sela!
Neka tako bude!

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments