Slovo Bet; Početak pre početka

.

Prvo slovo Tore je Bet (ב), drugo slovo hebrejskog alefbeta, takođe je i prvo slovo u reči beraka (ברכה), što prevodimo kao – blagoslov. Kada govorimo o Tori to se obično odnosi na prvih pet knjiga (Petoknjižje) Mojsijevih, a u širem smislu mislimo na čitavu teološku konstrukciju utemeljenu na tim spisima. Prema kabali, reč tora (תורה, učenje, zakon) odnosi se na spiritualni plan stvaranja.

Kada kabalisti govore o božijem prisustvu i transcedentalnosti, radi se o:

Njegovom ispunjavanju svih svetova i svim pravcima i svim pravcima između.

(Zohar 3:225a)

Upravo se slovo Bet odnosi na prostor između ta dva koncepta, te otuda se i značenje slova Bet (Bejt) vezuju za pojam – kuća (בית). Koncept gde Bog ispunjava sve svetove dolazi iz reči za blagoslov (beraka – ברכה), tako kada god otkrije Svoju Suštinu u bilo čemu, On blagosilja. Ispunjenje jeste upravo blagoslov, dok je sama Tora prenosilac tog blagoslova. Reč beraka vrlo je blisko povezana s rečju berek (ברכ), što znači koleno. Kao što savijanje kolena spušta telo, tako koncept beraka spušta Suštinu na način da može biti povezana sa samim materijalnim univerzumom i smatrana Njegovim činom. Tako Beraka predstavlja najvišu Spoznaju, to je mesto na kome sva kolena kleče. To je kuća (בית) u kojoj se pojedinac mora naći pre susreta sa Kraljem (vaseljene).

S ciljem da se u potpunosti transcedentalni Bog poveže sa svojom kreacijom služi 10 Sefirot, ili 10 emanacija, koje su morale da budu uvedene u postojanje. Prve dve su sefira Keter (כתר), Kruna i Hokma (חוכמה), Mudrost.

Prvu nazivamo Krunom jer se ona postavlja iznad glave, tako da se odnosi na stvari i znanja koja su izvan dometa naših mentalnih kapaciteta. S druge strane imamo Mudrost, prvu stvar koju naš um može da pojmi iz te više sfere, te stoga se i smatra/naziva početkom. Obzirom da je Hokma druga Sefira, time se aludira na drugo slovo alefbeta, slovo Bet (ב).

Još jedan važan koncept kome valja posvetiti vreme, i prostor, jeste kabalistička ideja da je pre pre buđenja na visinama moralo postojati osvešćivanje dole. Pre bilo kakvog spiritualnog izliva emanacije, mora postojati čin truda sa strane onoga ko tako nešto i traži. To je blisko povezano sa tvrdnjom da svaki nosilac Svetlosti mora od Svetlosti i da dâ. Reč blagoslov prvenstveno se odnosi donje osvešćivanje.

Sefira Hohma predstavlja, kao i slovo Bet, tranziciju između vrhunske transcedencije i tzv. Božije bliskosti. Mudrost sprovodi Božiju Suštinu, te tako održava sve stvari. Link između Kreatora i Kreacije (stvorenog), nosilac Sveukupnog potencijala.

Talmud kaže:

Ko poseduje Mudrost?

Onaj ko vidi nerođeno.

(Tamid 32a)

Hokma predstavlja koncept preko koga Bog po prvi put vidi stvoreno.

Već je rečeno da Tora nalikuje moru. Tora se simbolizuje vodom, jer izvire s najvećih duhovnih visina i napaja najniže duhovne reone, pa čak i sam materijalni svet, koji je na najnižem stupnju. Tora tako nalikuje izvoru vode koji teče iz pukotine u steni, gde je stena Cimcum, koji ograničava samu Božansku svetlost. Posle Cimcuma, snop svetlosti biva pušten u prostor. Taj snop Svetlosti jeste izvor.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.