Slovo Bet (ב) | Hebrejski jezik, Judaizam, Kabala - ArsMagine.com

Hebrejsko slovo Bet

/ Početak pre početka /

.

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Berešit bara Elohim et a’šamajim v’et a’arec

U početku stvori Bog nebo i zemlju

Prvo slovo Tore je Bet (ב), drugo slovo hebrejskog alefbeta, takođe je i prvo slovo u reči beraha (ברכה), blagoslova. Kada govorimo o Tori to se odnosi na prvih pet knjiga (Petoknjižje) Mojsijevih, a u širem smislu mislimo na čitavu teološku konstrukciju utemeljenu na tim spisima. No, sama reč Tora (תורה, učenje, zakon) odnosi se na spiritualni plan stvaranja.

Kada kabalisti govore o božijem prisustvu i transcedentalnosti, radi se o:

Njegovom ispunjavanju svih svetova i svim pravcima i svim pravcima između.

(Zohar)

Upravo se slovo ב odnosi na prostor između ta dva koncepta, te otuda se i značenje slova Bet (Bejt, בית), kuća. Koncept gde Bog ispunjava sve svetove dolazi iz reči za blagoslov, tako kada god otkrije Svoju Suštinu u bilo čemu, On blagosilja. Ispunjenje jeste upravo blagoslov, dok je sama Tora prenosilac tog blagoslova.

Reč beraha vrlo je blisko povezana s rečju bereh (ברכ), koleno. Kao što savijanje kolena spušta telo, tako beraha spušta Suštinu na način da može biti povezana sa samim materijalnim univerzumom i smatrana Njegovim činom. Beraha predstavlja najvišu Spoznaju, to je mesto na kome sva kolena kleče. To je Kuća (בית) u kojoj se pojedinac mora naći pre susreta sa Kraljem vaseljene (Meleh Ha’Olam, מלך העולם). S ciljem da se u potpunosti transcedentalni Bog poveže sa svojom kreacijom služi 10 Sefirot, ili 10 emanacija, koje su morale da budu uvedene u postojanje.

Prve dve su:

כתר Keter Kruna

חוכמה Hohma Mudrost

 

Prvu nazivamo Krunom jer se ona postavlja iznad glave, tako da se odnosi na stvari i znanja koja su izvan dometa naših mentalnih kapaciteta. S druge strane imamo Mudrost, prvu stvar koju naš um može da pojmi iz te više sfere, te stoga se i smatra/naziva početkom. Obzirom da je Hohma druga Sefira, time se aludira na drugo slovo alefbeta, slovo Bet (ב).

Još jedan važan koncept kome valja posvetiti vreme, i prostor, jeste kabalistička ideja da je pre pre buđenja na visinama moralo postojati osvešćivanje dole.

Pre bilo kakvog spiritualnog izliva emanacije, mora postojati čin truda sa strane onoga ko tako nešto i traži. To je blisko povezano sa tvrdnjom da svaki nosilac Svetlosti mora od Svetlosti i da dâ. Reč blagoslov prvenstveno se odnosi donje osvešćivanje.

Sefira Hohma predstavlja, kao i slovo Bet, tranziciju između vrhunske transcedencije i tzv. Božije bliskosti. Mudrost sprovodi Božiju Suštinu, te tako održava sve stvari. Link između Kreatora i Kreacije (stvorenog), nosilac Sveukupnog potencijala.

Talmud kaže:

אידין מתקרי חכים
איזהו חכם הרואה את הנולד

Ejdin matkri hahim? Ejzo hahem ha’roe et ha’noled

Ko može biti nazvan Mudrim? Onaj ko vidi
konsekvence svog potencijala

 

Hohma predstavlja koncept preko koga Bog po prvi put vidi stvoreno.

No zašto je Bet sa svih strana, sem s prednje, zatvoreno? Ono je kuća sveta. Mesto Boga u ovom svetu, a nije svet božije mesto. Zato ne treba da se čita kao bet, već isključivo bejt (בית), kuća. On obuhvata Sve, prostor-vreme, ali nije obuhvaćen njima…

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

B’hahma jibane bejt u’vitvuna jithonan

Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se

 

Već je rečeno da Tora nalikuje moru. Tora se simbolizuje vodom, jer izvire s najvećih duhovnih visina i napaja najniže duhovne reone, pa čak i sam materijalni svet, koji je na najnižem stupnju. Tora tako nalikuje izvoru vode koji teče iz pukotine u steni, gde je stena cimcum (צמצום), koji ograničava sâmu Božansku svetlost. Posle cimcuma, snop svetlosti biva pušten u prostor.

Taj snop Svetlosti jeste izvor.

ODABIR TEMA


Priložite Vaše mišljenje na ovu temu:

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.