Novi članak: Hebrejski akronimi i druge skraćenice
PROČITAJ TEKST

Š’ma Jisrael (שמע ישראל)

/ Temelj i potvrda jevrejske vere /

.

Israel_Meir_Poupko,_tefillinTekst Š’ma Jisrael (ili Šema Izrael) s hebrejskog prevodimo: “Čuj Izraele“, i prema zapovestima, micvot (מצוות), je jevrejska molitva koja se izgovara dva puta na dan: ujutro i uveče, te predstavlja temeljnu molitvu judaizma. Potiče iz knjige ”Ponovljenih zakona” (Devarim, דברים) i ”Knjige Brojeva” (Ba’Midbar, במדבר). Knjiga Ponovljenih zakona peta je knjiga ”Tore” i sastoji se od tri velika Mojsijeva govora Izrailjcima na Moavskim poljanama (מואב) nasuprot Jerihonu, a uoči ulaska u Obećanu zemlju (Erec Jisrael, ארץ ישראל). Redak je nastao najverovatnije za vreme vladavine kralja Jošije (640. – 609.) i sastoji se od šest veoma bitnih, temeljnih, reči. Izvorno se Šema sastojala od dva stiha, dok se u liturgiji koriste tri odeljka. Kao molitva zajednice, zajedno sa Amida (Tefila Ha’Amida, תפילת העמידה) i Alenu Le’šabeah (עלינו לשבח), čini jedan od tri osnovna stupca Jevrejske zajednice, podsećajući na velika dela: stvaranje, objavu i otkupljenje.

Naslov potiče od prve reči teksta čime se naglašava da je Bog taj koji se preko Mojsija obraća Izraelskom narodu, a ne Izrael Bogu. Time ovaj odlomak postaje objava vere i srž sâmog Jevrejstva. Ona je jemstvo vernosti Jednome (ehad, אחד), čime je naglasak stavljen na dimenziju ličnog svedočanstva. Takođe, to je i molitva cele zajednice, čitavog jevrejskog bića, koja njome izražava svoju vezanost za Boga koji je dao Toru, izbavio iz ropstva, a nastaviće i ubuduće pomagati.

Š’ma u izvođenju kantora beogradske sinagoge Sukat Šalom (סוכת שלום):

.

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

Šema Israel, Adonaj elohejnu, Adonaj ehad
Čuj Izraele, Gospod je naš Bog, Gospod je Jedan

.

Potom tiho dodajemo:
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

Baruh šem kevod malhuto le’olam va’ed
Neka je doveka blagosloveno Ime Njegovog slavnog kraljevstva

.

…i zatim nastavljamo:
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדךָ

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבךָ

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומךָ

וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניךָ

וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריךָ

Ve’ahavta et Adonaj eloejha bekol-levavha
u’vehol nafšeha u’vehol me’odeha

Ve’haju hadevarim ha’eile ašer anohi
mecaveha hajom al-levaveha

Vešinantam levaneha vedibarta bam bešivteha
beveiteha u’velehteha vadereh u’všahbeha u’vkumeha

U’kšartam le’ot al-jadeha
vehaju letotafot bein eineha

U’htavtam al-mezuzot
beiteha u’višareha

Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim,
svom dušom svojom i svom snagom svojom

Neka te reči, što ti ih danas
nalažem, budu na srcu tvom

Usadi ih sinovima svojim i govori im o njima kod svoje
kuće, kad si na putu, kad ležeš i kad ustaješ

Priveži ih kao znak o ruku svoju, i neka
budu kao ukras među očima tvojim

I zapiši ih na dovratke svoje
kuće i na kapije svoje

.

U izgovaranju Š’ma Israel postoji običaj čija se zabeleška može pronaći među spisima i praksi velikog rabija Arija Kaplana, a to je da se pre svake reči Š’ma čovek svoje telo ispuni vazduhom, vizuelizujući tokom tog dubokog udaha svako pojedinačno slovo izgovorene reči kao i prevod značenja izrečenog, ali i na kakav način je reč povezana s narednom u nizu. Kao i da je potrebna koncentracija na zvuk svake reči i dopuštanje njenim vibracijama da preuzmu telo onoga kojih ih posvećeno govori...

Nazivi za odeljke Tore koje je Jevrejin dužan da čita svakog jutra i večeri su:

שמע ישראל יהוה
אלהינו יהוה אחד

Š’ma Israel…
Čuj, Izrailju: Gospod je Bog
naš jedini Gospod…

(Ponovljeni Zakon 6-4:9)

והיה אם
שמע תשמעו

Veaja im šamoa tišmeu
Zato ako dobro uzaslušate zapovesti,
koje vam ja zapovedam danas…

(Ponovljeni Zakon 11:13-21)

ויאמר יהוה
אל משה לאמר

Vajomer Adonaj el Moše lemor
Još reče Gospod
Mojsiju govoreći: …

(Brojevi 15:37-41)

.

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite ovu diskusiju
Notify of
guest
0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments