אֻיֻ אָיָ אִיִ אֵיֵ אֹיֹ אֻהֻ אָהָ אִהִ אֵהֵ אֹהֹ אֻוֻ אָוָ אִוִ אֵוֵ אֹוֹ אֻהֻ אָהָ אִהִ אֵהֵ אֹהֹ
+