Ejn je van Postojanja; Ništavilo; Bezvučno je ali nije tišina; Niti je praznina...
+