Amulet uspeha

I tako okićen pohitaj… /

.

והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך

Ve’hadareha calah rehav al davar emet ve’anva cedek ve’toreha noraot jeminha
I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu i desnica će tvoja pokazati čudesa
Psalmi 45:4 (Tehilim, תהילים)

Iznad predstavljeni amulet preuzet je iz knjige ”Sefer Raciel Ha’Maleh” (ספר רזיאל המלאך), srednjovekovnog kabalističkog grimoara pisanog na hebrejskom i aramejskom jeziku, čije poreklo nije ništa manje zamršeno od čuvene ”Sefer Jecire” (ספר יצירה) ili knjige ”Bahir” (ספר הבהיר). Legenda kaže ”Sefer Raciel” da je otkrivena Adamu direktnu od anđela Raciela (Raziel, רזיאל), otud i njeno ime, dok širem krugu učenjaka postaje poznata tek zapisa društava poput Hasidej Aškenaz (Nemačkih posvećenika, חסידי אשכנז) i velikana poput Eleazara iz Vormsa (אלעזר מוורמייזא), te se zbog toga vezuje rani XIII vek.

Ključna reč ovde je calah (צלח) koju bi na engleskom najbolje preveli poput – prosper, ili na srpskom jeziku prosperitet ili napredak i ona samim tim oslikava osnovnu ulogu ovog amuleta, koja se unutar njega i više puta jasno naglašava (gornji centralni deo). S tim u vezi, postoji praksa permutacije jedne reči kada se radi na konstruisanju amuleta, a povodom određene intencije pojedinca. To vidimo permutacijama reči calah u laceh (לצח) i hacel (חצל), u gornjem levom uglu amuleta i dva puta u donjem levom i desnom uglu.

No, pored laceh tu je i reč ja(h) (יה), čuvena skraćenica za Boga, odnosno jedno od božanskih Imena koje koristimo u praktičnoj kabali. Samim dvostrukim korišćenjem ove reči unutar amuleta ona se može čitati kao jedna reč – jijeh (יהיה), što znači neka bude, ili biće (u zavisnosti od šireg konteksta u kojem se koristi). Takođe, u centralnom delu primećujemo dva Alefa (אא) jedno pored drugog, odvojena vertikalnom linijom s krugom na njenom vrhu, što amulet i deli na dva dela.

Za razliku od prethodne reči jah, u pisanoj tradiciji nema primera da dva slova Alefa, kada su jedan pored drugog čitamo zajedno, već se pre radi o skraćenicama što je česta pojava u rabinskoj i generalno hebrejskoj duhovoj literaturi. Dakle, kada se susretnemo s kombinacijom dva ista slova to uglavnom navodi na:

אמן אמן

Amen amen
Neka tako bude


יי אלהיך

Adonaj Eloejha
Tvoj Gospod


אני עומר

Ani Omer
Ja kažem

Donji deo simbola sačinjen je od tri Davidove zvezde (Davidov štit, Magen David, מגן דוד), a na svakome od njih u ivicama štita upisano je četvoroslovno  Ime, kao i Šadaj (שדי) u središtu.

Generalno je prihvaćeno da Šadaj znači – Svemogući, dok neki drugi krugovi upućuju na pretpostavku da ime vuče koren iz reči šadu, drevne akadske reči za planinu, samim tim ovo ime biva često upotrebljivano pri ovakvim radnjama i stvaranju i ispisivanju amuleta različitih zaštitničkih svrha.

Postoji čitav set Imena koje verzujemo za ovaj tip amuleta, a jedan od njih se pominje u knjizi ”Sefer Raciel”:

סנמבר טנף ברב זג מבביתם צזך סג טמי סמסברך הביסס קתקדר

.

Potom se pojavljuje druga verzija istog, ali u ”Sefer Rafael” (ספר רפאל המלאך) koja se razlikuje od odlomka iz knjige ”Raciela”, sve dok Moše Zakuto (Ha’ReMez, הרמ”ז) ne ispita detaljnije oba izvora i da svoje tumačenje u ”Korenima imena” (Šoršej Ha’Šemot, שורשי השמות):

סנמבר טגף ברר זג מבב ידד סזהסן טתא סדסבר הסבקסד אדאהב

.

Takođe i uz razjašnjenu vokalizaciju M. Zakuta:

סנמבר טנף ברב זג מבביתם צזך סג טמי סמסברך הביסס קתקדר
Sanamavra tgaf b’rar zag mvav jded szasan tete sdosvra hosvakosd idieva

.

Tako dobijamo inkantaciju u celosti, koja glasi:

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ישרל שתצוה למלאכיך אלו לבא אל בית _____ וללכת עמו ויצליחו אותו בסחורתו ובכל מעשה ידיו בהצלחה ובהרוחה גדולה בין ביום בין בילה בין בבית בין בחוץ לבית בין בעיר בין בחוץ לעיר ושמך וחותמך הקדוש ירחיבו במעשיר ובביתו והצליחו ל____ אמן סלה

.

Jehi racon milfanejha Adonaj Elohej Jisra’el šetcave le’malahejha elu labo el bet ______ ve’lalehet imo ve’jaclihu oto bishorato u’ve’hol ma’ase jadav b’haclaha uv’harvaha gadola bejn ba’jom bejn ba’lajla bejn ba-bajit bejng bahuc le’bajt bejn bair bejng bahuc la’ir ve’simha v’hotamha ha’kadoš jarhivu ba’ma’asir u’ba’bejto ve’haclihu l’______ Amen. Selah.

May it be your will YHVH Elohei Yisra’el, to command your angels to visit the house of [fill in name of individual], to accompany him, to make him successful with all his endeavours, and bring success in all his actions [works of his hands], and great expansion [growth], whether by day, whether at night; whether at home, whether outside of the house; whether in the city, whether outside of the city; and in Your Name and with Your Holy Seal magnify his actions, and expand his house, and bring success to [fill in name of individual] Amen Selah.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments