32 Staze mudrosti

Čista misao, koja još uvek nije izdeljena na ideje /

.

Hebrejska reč za stazu, odnosno staze (množina), jeste netivot (נתיבות), reč koja se, ipak, retko pojavljuje u spisima. Pak druga, mnogo češća reč, je dereh (דרך). Ipak, kako je u Zoharu objašnjeno, postoji vrlo jasna razlika između ove dve reči i njihove upotrebe. Dereh pre svega označava put, nešto kao javni drum, rutu koja je vrlo korišćena. S druge strane netiv (נתיב) predstavlja lični put, bez znakova i mnogo drugih pomagala, jer se na njemu pojedinac mora sam snaći. To je skrivena staza. Prema tome, 32 staze Drveta života zovemo netivot i one su otvoreni putevi kojima se može započeti put u misterije, ali je na pojedincu da ih potom sam dograđuje i time trasira sopstveni put. Numerička vrednost reči netiv (נתיב) je 462, što je 2 x 231. 231 predstavlja broj Kapija, po Sefer Jeciri, odnosno broj mogućih spojeva 22 slova hebrejskog alefbeta. To su kapije kroz koje se pojedinac spušta ili uzdiže putem 32 staze.

Za njih 32 kaže se da su mistične, peliot (פליאות), što je reč koja dolazi iz korena pala (פלא), čije je značenje – skrivenost i odvojenost. Tako ove staze nisu samo individualne, već i skrivene i krajnje transcedentalne u svom punom značenju. Reč pala ujedno je i bliska reči pele (פלא) koja znači – čudo, jer su čuda svojom simbolikom takođe skrivena i dobrim delom odvojena od prirodnih fizičkih zakona fizičkog sveta. Prema tumačenju Zohara reč peleh je vrlo bliska značenju pojma Staze mudrosti, jer čudo peleha jeste diretno povezano sa radom na stazama.

Sefer Jecira Tri majčinska slova naziva velikom tajnom (muPhLA). Prva od triju Majki jeste slovo Alef (א), koje kada se piše (אלפ) i sadrži ista slova kao i reč pele(h), samo obrnutim redosledom. Slovo Alef označava prvu sefiru Keter (כתר), Krunu, najvišu od sefira Drveta života. Takođe, Keter nazivaju nekom vrstom Ničega (Ejn, אין), jer na tom nivou postojanja zakoni prirode kakve poznajemo prestaju da funkcionišu i mogu biti menjani u svom korenu.

Prema fonetici hebrejskih slova, prvo slovo reči peleh, Pe (פ) izgovara se usnama, drugo slovo Lamed (ל) jezikom i na kraju Alef (א) grlenim delom. Tako je prvo slovo izgovoreno najotkrivenijim delom govornog aparata, dok je poslednje najskrivenijim, pa reč peleh aludira i na tranziciju iz otkrivenog u skriveno. Za tih 32 staze kaže se da su putevi Mudrosti, Hohma (חוכמה), što je prema tumačenju čist i nepodeljen Um. Čista misao, koja još uvek nije izdeljena na ideje. Mudrost je nivo iznad svih podeljenosti, gde sve postoji u jednostavnom Jedinstvu. Otud Talmud kaže:

Ko je mudar? Onaj ko od svakoga uči.

Nivo na kome su svi jedinstveni, te svako od svakoga uči, bez ikakve razlike. Prema Bal Šem Tovu (הבעל שם טוב), osoba koja se nalazi na tom novou Mudrosti mora biti u stanju učiti i iz koncepata koje nazivamo zlim, jer oni takođe važni na ovom Putu individue. Tek ispod ove ravni ljudi preuzimaju različita individualna stanovišta, te i podela na dobro i zlo tek tu počinje da se ispoljava i postoji.

Takođe je rečeno:

Ko je mudar? Onaj koji razume i vidi budućnost.

.

Ovim se potencira da je Mudrost, kao takva, čista umna sila koja prevazilazi granice vremena, na tom nivou prošlost, sadašnjost i budućnost još uvek nisu razdvojeni, te je budućnost vidljiva isto tako kao i sadašnjost ili prošlost. U svakoj tački svevremena. Antiteza Mudrosti je Razumevanje, Bina (בנה), koja dolazi iz korena bejn (בין) što znači – između. Dok je Mudrost čist i nepodeljen um, Razumevanje je na nivou gde podela postoji i gde su stvari definisane odvojenim pojmovima ili objektima.

Na nivou Mudrosti svi su deo jedne duše, dok je Razumevanje nešama (נשמה), gde su duše svake individue preuzele na sebe poseban identitet i gde svaka postoji nezavisno od one druge.

Božansko ime  koje se vezuje za Razumevanje je Elohim (אלוהים), što je množinska reč, jer Razumevanje uključuje pluralizam sila koje deluju. Tako se reč Elohim koristi skoro u čitavom prvom poglavlju Postanja kao reč kojom se opisuje čin stvaranja.  32 pojavljivanja ove reči korespondiraju trideset i dvema stazama Murosti.

Sve ovo možemo vizuelno predstaviti vodom koja protiče kroz cevi. Voda je ta koja, sama po sebi, nema određeni obli i strukturu, ali proticanjem kroz cevovod ona poprima oblik onoga kroz šta protiče, ili u čemu se nalazi. Mudrost je u ovom slučaju voda, a Razumevanje predstavlja sistem koji omogućava Mudrosti da teče. Da bude kanalisana.

Trideset i dve staze označavamo slovima i brojevima i njihovim korišćenjem manifestujemo Razumevanje.

Otuda je Mudrost neverbalna misao, dok je verbalizujemo tek Razumevanjem. Hebrejska reč za srce je lev (לב) i vrednost te reči takođe iznosi 32. Tako srce vezujemo za Razumevanje, dok se staze pripisuju Mudrosti.

Takođe se u ovom slučaju možemo poslužiti analogijom muškog i ženskog principa.

Po kabali Mudrosti se dodeljuje muški princip, otac – aba (אבא), a razumevanju ženski princip, majka – ima (אמא).

Muška sila je ona nekanalisana potencija i može procvetati, ili ne, jedino kanalisanjem kroz ženski princip, žensku utrubu.

Upravo zbog toga Sefer Jecira se prema primarnim slovima odnosi kao prema Majčinskim:

א מ ש

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments