T’filin (תפילין)

/ …ašer kidašenu bemicvatov vecivanu leaniah tefilin /

.

Par kožnih kutija koje u sebi sadrže svitke od pergamenta na kojima su upisani stihovi iz Tore, koje jevreji stavljaju tokom jutarnje molitve. Ručni tefilin ili šel jad (של יד), stavlja se na nadlakticu, a traka se obmotava oko ruke, šake i prstiju, dok se glava tefilin, ili šel roš (של רוש), stavlja malo iznad čela. Tefilin se ne stavlja za Šabat i praznike. Svrha tefilina je najveća moguća ljubav koja postoji između Boga i čoveka. Bog nam je rekao, preko svog proroka (Jeremija 31:3):


ואהבת עולם אהבתיך

Ve’ahavat olam ahavatejha
I ljubim te ljubavlju večnom

.

Istinsko je verovanje u Boga deliti ovu ljubav. Tefilin je znak te ljubavi. On nam služi da pamtimo i da se podsetimo. U njemu stoje četiri pergamenta, na jednom je ispisana Šema Jisrael (שמע ישראל). Ona sadrži pergament o ljubavi prema Bogu i ova zapovest govori o tri vida ljubavi:

Svim srcem svojim – Tefilin za ruku stavlja se na levu mišicu naspram srca. Time posvećujemo naše srce, stanište života, ljubavi prema bogu.

Svom dušom svojom – Tefilin za glavu postavlja se u blizini mozga koji je sedište čovekove duše i razuma. Tako posvećujemo naš um ljubavi prema Bogu.

Svom snagom svojom – Tefilin se vezuje za ruku jer je ruka simbol čovekove snage. Time posvećujemo sve naše moći ljubavi prema uzvišenom božanskom principu.

.

Druga važna tema Tefilina jeste izlazak iz Egipta, te pergament unutar njega govori o izlasku iz Misira, čime nas podseća i vezuje za prošlost i taj jedinstveni događa. Iz Tore proizilazi da Tefilin mora da sadrži sledeća četiri odeljka, ili Parašot:

שמוט Šemot (Izlazak 13:1-10) – koji sadrži našu obavezu da pamtimo izlazak;

שמוט Šemot (Izlazak 13:11-16) – u kojem se govori o našoj obavezi da prenosimo nasleđe našoj deci;

שמע ישראל Šema Jisrael (Ponovljeni Zakoni 6:4-9) – o Božijem jedinstvu i o našoj uzajamnoj ljubavi;

דברים Devarim (Ponovljeni Zakoni 11:13-21) – gde se obznanjuje čovekova odgovornost prema Bogu.

.

Pergamenti u tefilinu trebaju da budu napravljeni od najbolje kože klaf, obredno čiste košer životinje. Trebaju da budu ispisani trajnim crnim mastilom. Pergamenti trebaju da budu čvrsto vezani dlakom košer životinje. Moraju biti stavljeni u četvrtaste kožne kutije. Na kutiji tefilina za glavu treba napisati hebrejsko slovo Šin (ש). Sa desne strane kutije uobičajeno Šin s tri vrha, dok s leve strane Šin treba da ima četiri vrha. Kutije treba zašiti koncem napravljenim od vena ili tetiva košer životinje. Tefilin treba da bude povezan kožnim trakama obojenim u crno sa spoljašne strane. Traka na tefilinu za glavu treba da se veže čvorom u obliku slova Dalet (ד), a tefilin za ruku treba da se pričvrsti čvorom u obliku slova Jud (י). Kada vezujemo tefilin, izgovaramo sledeći blagoslov:

ברוך אתה ה’ א‑לוהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותו וצונו להניח תפילין

Baruh ata Adonaj elohhejnu meleh ha’olam,
ašer kidošenu bemicvatov vecivanu leaniah tefilin

Blagosloven da si ti Gospode Bože naš Kralju vaseljene, Koji si nas
posvetio zapovestima Svojim i obavezao nas da vezujemo Tefilin

ODABIR TEMA


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments