A Permutations Generator

/ Iterative generation of permutations /

.

Ideja je inicijalno započeta u Pajtonu (Python), a u vezi je s razvojem iterativne generacije permutacija reda elemenata (verovatno brojeva), koji se potom eksportuju putem funkcije permutations() i u okviru koje se precizno navodi/nabraja spisak elemenata sa kojim radimo i odakle bi trebale proizaći sve kasnije permutacije:

.

# for p in permutations([1, 2, 3]):

# print p

# Function: permutations(elems)

# Usage: for p in permutations([1, 2, 3]): …

def permutations(elems):

for perm in recPermutations(elems, []):

yield perm

def recPermutations(elems, soFar):

if len(elems) == 0:

yield soFar

else:

for i in range(0, len(elems)):

for perm in recPermutations(elems[0:i] + elems[i+1:],

soFar + [elems[i]]):

yield perm

Debugging Mode


Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments