El Adon (אל אדון)

El Adon (אל אדון)

.

DavidEl Adon (Bog, Gospodar svega stvorenog) je daleko poznata Jevrejska liturgijska pesma, takozvani pijut, koja se izvodi tokom liturgijskih službi u sinagogi. Za veći broj pijuta (pijutim, פיוטים) veruje se da su nastali još za vreme postojanja Hrama, odnosno samu hramsku službu i obično sve molitve tog tipa prate određenu sistematiku hebrejskog alefbeta. Za El Adon pretpostavlja se da je napisan na teritoriji drevnog Izraela u periodu 4. veka nove ere. Kao većina dela tog tipa, nije napisana u rimi ali u alefbetskoj analogiji što znači da svaki stih započinje po jednim slovom, počev od alefa, pa tako redom. Pesma hvali, uzdiže, יהוה. Stvaralačku silu.

Pijut o kome se s velikim poštovanjem govori, i koji se citira, u mnogim spisima, knjigama i gotovo svim molitvenicima. Prihvaćen je od strane obe struje, aškenaske i sefardske, uz gotovo minimalne razlike u interpretaciji. Peva se u različitim melodijama tokom jutarnje molitve na Šabat i za druge praznike. Audio zapis ispod predstavlja izvedbu Stefana Sablića (אשר אלקלעי), kantora beogradske sinagoge.

.

גדולו וטובו מלא עולם
God’lo ve’tuvo male olam

ברוך ומבורך בפי כל הנשמה
Baruh u’mevora be’fi kol ha’nešama

אל אדון על כל המעשים
El Adon al kol ha’ma’asim

.

.

ונהדר בכבוד על המרכבה
Ve’nehdar be’havod al ha’merkavah

המתגאה על חיות הקודש
Ha’mitga’eh al hajot ha’kodeš

דעת ותבונה סובבים הודו
Da’at u’tvona sovevim hodo

.

.

טובים מאורות שבראם אלוהינו
Tovim me’orot še’bram Eloheinu

חסד ורחמים מלא כבודו
Hesed ve’rahamim male kevodo

זכות ומשור לפני כסאו
Zehut u’mišor lifnej his’o

.

.

להיות מושלים בקרב תבל
Lihjot mošelim be’kerev tevel

כח וגבורה נתן בהם
Koah u’gvora natan ba’hem

יצרם בדעת בבינה ובהשכל
Jecaram be’da’at, be’vina u’v’ha’skel

.

.

שֹמחים בצאתם וששים בבואם
Sm’him be’cetam ve’sasim be’voam

נאה זיום בכל העולם
Ne’eh zivam be’kol ha’olam

מלאים זיו ומפיקים נוגה
Mele’im ziv u’mfiqim noga

.

.

צהלה ורינה לזכר מלכותו
Cahala ve’rina le’zeher malhuto

פאר וכבוד נותנים לשמו
Pe’er ve’havod not’nim li’šmo

עושים באימה רוצון קוניהם
Osim be’eimah recon koneihem

.

.

שבח נותנים לו כל צבא מרום
Ševah notnim lo kol c’va marom

ראה והיתקין צורת הלבנה
Ra’ah ve’hitkin corat ha’levana

קרא לשמש ויזרח אור
Kara la’šemeš va’jizra or

.

.

תפארת וגדולה שרפים, וחיות ואופני הקודש
Tiferet u’gdulah serafrim, ve’hajot, ve’ofanei ha’qodeš

.

Bog, Gospodar svega stvorenog, blagosloven je i blagosilja u ustima duše svake.

Veličina Njegova i dobrota Njegova ispunjavaju svet, sveznanje i razumevanje okružuju Njegov sjaj.

On Koji Sebe uzvisuje nad svetim stvorenjima i Koji slavom obasjan nad saborima anđeoskih zasluga i pravda su pred Prestoljem Njegovim, dobrotom i ljubavlju samilosnom ispunjeno je Veličanstvo Njegovo.

Dobra su videla što ih Bog naš stvori, oblikovao ih je sa znanjem, razumevanjem i razumom. Dao im je snagu i moć da vladaju svetom.

Puni su sjaja i isijavajuće blistavosti, a sjaj je njihob divotan u vasceloj vaseljeni.

Radosni kada izlaze, veseli kada zalaze, u strahopoštovanju vrše Volju Stvoritelja svoga.

Slavu i poštovanje Imenu Njegovom odaju, ushit i kliktanje na pomen kraljevanja Njegovog.

On pozva Sunce i ono svetlom zasja, On vide i oblik Mesecu dade.

Sve vojske nebeske slavu Mu poje, sjaj i veličinu anđeli ognjeni Serafim, Hajot i sveti Ofanim.

.

Prevod molitve preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.
Preveo rabin Isak Asiel.

.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.