Jevrejske priče i pesme

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם /

.

.

Uvid u tekstove, pesme i druge materijale koji predstavljaju samu srž  jevrejske duhovne prakse i tradicije i koji svojom (mantričkom) snagom i lucidnošću uspevaju da inspirišu na kreativan intelektualni rad. Radi se  o tekstovima religioznog i mističnih karaktera, o pričama velikih pisaca, ali i onih manje znanih, koje istorija nije adekvatno prepoznala i zapamtila u liku, ali svakako jeste u bezvremenom delu koje je za njima ostalo da živi u večnosti. Samim tim njihova snaga je često tumačena i rado prisvajana van originalnog jevrejskog konteksta, time utičući i na uspostavljanja različitih duhovnih struja zapada. Najveći deo pripada materijalima koji danas čine sastavni deo svakog sidura (סדור), širom svih zajednica sveta.

Zato kažemo:

אתה הוא עד שלא נברא העולם; אתה הוא משנברא העולם
אתה הוא בעולם הזה; ואתה הוא לעולם הבא

Ata Hu od šela n’bara ha’olam; Ata Hu me’š’nbara ha’olam; Ata Hu be’olam ha’ze; Ve’Ata Hu le’olam ha’baa
 Thou wast the same before the world was created; Thou hast been the same since the world hath been created;
Thou art the same in this world and thou wilt be the same in the world to come.
Ti si bio isti pre nego što je stvoren svet; Ti si bio isti jer je svet stvoren; Ti si isti na ovom svetu i ti ćeš biti isti u svetu koji dolazi.

Kada je reč o racionalnosti teoloških objašnjenja treba imati na umu da se ona pre svega odnose na granična pitanja o kojima nauka ne može mnogo da nam kaže. Verske interpretacije se, na primer, mogu primeniti na probleme kao što su nastanak kosmosa ili poreklo fizičkih zakona, gde empirijska potvrda nije moguća. Činjenica da nauka nije u stanju da objasni svoje aksiome otvara prostor za teološku analizu u kojoj konzistentnost predstavlja ključni kriterijum za racionalnost.

Sinagogalne pesme koje se odnose na period dočeka Šabata
Jedid Nefeš (ידיד נפש)
Mizmor L'David (מזמור לדוד)
Ana Behoah (אנא בכח)
Leha Dodi (לכה דודי)
Šema Israel (שמע ישראל)
Šmone Esre (העמידה
Vajhulu Ha'Šamajim (ויכלו)
Magen Avot (מגן אבות)
Jigdal Eloim Haj (יגדל אלוהים חי)
Šalom Alehem (שלום עליכם)
Kiduš (קידוש‎‎)
Avdala (הבדלה

Značajni Jevrejski blagoslovi na kojima se temelji judaizam 
Šabatne sveće (Nerot šel Šabat נרות של שבת)
Svakodnevni blagoslovi za hranu i pića (Kol Jomim כל ימים
Drugi manji blagoslovi (Berahot Ktanot ברכות קטנות
Blagoslov za put (Tefilat Ha'Dereh תפילת הדרך)
Sveštenički (Birkat Koanim ברכת כהנים
Blagoslov Sunca (Birkat Ha'Hama ברכת החמה)
Za Onog koji život daruje (Šehehejanu שהחינו)
Za zdravlje (Mi Seberah מי שברך

Dela kojima se obeležavaju ostale bitne molitve 
Oče naš nebeski (Avinu Še'Ba'Šamajim אבינו שבשמים)
Oče naš Kralju naš (Avinu Malkenu אבינו מלכנו)
Ti koji praštaš (Adon Ha'Selihot אדונ הסליחות)
Ti koji mir daruješ (Ose Šalom עושה שלום
Ako Te zaboravim (Im Eškaheh אם אשכחך)
Večnome (Adon Olam אדון עולם
Zahvalnost (Mode Ani מודה אני)
Svi zaveti (Kol Nidrej כל נדרי)
Dosta nam je (Dajenu דינו
Gospod (El Adon אל אדון
Pohvale (Alelu-Ja הללויה)

Druge pesme liturgijskog karaktera 
Čista je duša koju si mi darovao (Elohaj Nešama אלוחי נשמה)
Nema nijednoga kao našega Boga (Ejn Kelohejnu אין כאלהינו)
Tu sam pred Tobom sam (Hineni Hineni הנני)
Solomonova Pesma nad Pesmama (Šir Ha'Širim שיר השירים
Pesnik nad Pesnicima (Mišorer šel Mišorerim משורר של משוררים
13 principa vere (Šloša Sere Ikarim שלושה עשר עיקרים)
Drejdl drejdl drejdl (Klejner Drejdl קלײנער דרײדל)
Ono Dobro (Hine Ma Tov הנה מה טוב)
Radujmo se (Hava Nagila הבה נגילה)
Dan Pokajanja (Jom Kipur יום כיפור)
Nada (Ha'Tikva התקווה)

Stvaralaštvo čije izvođenje nije usko vezano za verske običaje i praksu
Pesma o drvetu (Ojfn Veg Štejt a Bojm אױפן װעג שטײט א בױם)
Ja sam Onaj koji Jeste (Ehje Ašer Ehje אהיה אשר אהיה
Zlatni Jerusalim (Jerušalajim šel Zahav ירושלים של זהב)
Na ognjištu (Ojfn Pripetšik אויפן פריפעטשיק)
Buka Balajke (Tumbalalajka טום בללייקה)
Pesma o vodi (Šir Ha'Majim שיר המים)
Pesma za mir (Šir L'Šalom שיר לשלום)
Ako se zatvore (Im Ninalu אם ננעלו)
Dona Dona (Dos Kelbl דונה דונה)

P R I S T U P.

Objašnjenje kategorija pri raspodeli tekstova (u tabovima iznad):

Kabalat šabat (קבלת שבת) – sinagogalne pesme koje se, pre svega hronološki, odnose se na vreme dočeka Šabata;

Berahot (ברכות) – značajni Jevrejski blagoslovi na kojima se temelji judaizam;

T’filot (תפילות) – dela na kojima se temelje ostale bitne molitve;

Dodatno – druge pesme liturgijskog/pijutskog karaktera;

Muzika – stvaralaštvo čije izvođenje nije usko vezano za verske običaje i praksu;

Art moderna – pristup relativno novijoj jevrejskoj umetnosti;

Tekstovi – i drugi pisani materijali javno objavljivani.

.