Novi članak: Hebrejski akronimi i druge skraćenice
PROČITAJ TEKST

Jevrejska misao, dela i zapisi

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם /

P R I S T U P.

אהיה אשר אהיה

Uvid u tekstove, pesme i druge materijale koji predstavljaju sâmu srž jevrejske duhovne prakse i tradicije i koji svojom (mantričkom) snagom i lucidnošću uspevaju da inspirišu na kreativan duhovni i intelektualni rad. Radi se o tekstovima religioznog i mističnih karaktera, o pričama velikih pisaca, ali i onih manje znanih, koje istorija nije adekvatno prepoznala i zapamtila u liku, ali svakako jeste u bezvremenom delu koje je za njima ostalo da živi u večnosti. Kao takva, blistava, često su tumačena te rado prisvajana i van originalnog jevrejskog konteksta i judaizma, utičući na uspostavljanja mnogih drugih duhovnih struja. Posebno onih hermetičnih sa zapada.

Najveći deo ovih materijala danas čine sastavni sidura (סדור) širom svih zajednica sveta.

Zato kažemo:

אתה הוא עד שלא נברא העולם; אתה הוא משנברא העולם
אתה הוא בעולם הזה; ואתה הוא לעולם הבא
Ata Hu od šela n’bara ha’olam; Ata Hu me’š’nbara ha’olam; Ata Hu be’olam ha’ze; Ve’Ata Hu le’olam ha’ba’a
 Thou wast the same before the world was created; Thou hast been the same since the world hath been created;
Thou art the same in this world and thou wilt be the same in the world to come.
Ti si bio isti pre nego što je stvoren svet; Ti si bio isti jer je svet stvoren; Ti si isti na ovom svetu i ti ćeš biti isti u svetu koji dolazi.

Mora se pomenuti i to da kada je reč o racionalnosti određenih teoloških objašnjenja, svakako treba imati na umu da se ona pre svega odnose na granična pitanja o kojima nauka ne može mnogo da nam kaže. A možda i ne treba. Verske interpretacije se, na primer, mogu primeniti na probleme kao što su nastanak kosmosa ili poreklo fizičkih zakona, gde empirijska potvrda nije moguća, a vrlo verovatno ni niti će. Činjenica da nauka nije u stanju da objasni svoje aksiome otvara prostor za teološku analizu u kojoj konzistentnost predstavlja ključni kriterijum za racionalnost. No nauka je druga, neizostavna strana medalje koja isto tako nikako ne sme biti ignorisana.

Sinagogalne pesme koje se odnose na period dočeka Šabata
Jedid Nefeš Av Ha'Rahaman (ידיד נפש)
Mizmor L'David Avu L'Adonaj B'nej Elim (מזמור לדוד)
Ana Behoah Gedulat Jemineha Tatir Cerura (אנא בכח)
Leha Dodi Likrat Kala Penej Šabat Nekabela (לכה דודי)
Šema Israel Adonaj Elohejnu Adonaj Ehad (שמע ישראל)
Šmone Esre / Tefilat Amida (העמידה
Vajhulu Ha'Šamajim Ve'Arec Vehol Cevam (ויכלו)
Magen Avot Bidvaro Me'Hajei Meitim B'Ma-Amaro (מגן אבות)
Jigdal Eloim Haj Ve'Jištaba Nimca Ve'in et El Meciuto (יגדל אלוהים חי)
Šalom Alehem Malahe HaŠaret Malahe El Jon (שלום עליכם)
Kiduš Vajhulu Ha'Šamajim Ve'Arec Vehol Cevam (קידוש‎‎)
Avdala Hine El Ješuati Evtah Ve’lo Efhad (הבדלה

Značajni Jevrejski blagoslovi na kojima se temelji judaizam 
Paljenje Šabatnih sveće (Nerot šel Šabat נרות של שבת)
Svakodnevni blagoslovi za hranu i pića (Kol Jomim כל ימים
Drugi manji blagoslovi (Berahot Ktanot ברכות קטנות
Blagoslov za putovanje (Tefilat Ha'Dereh תפילת הדרך)
Sveštenički blagoslov (Birkat Koanim ברכת כהנים
Duša koju si mi Darovao (Elohaj Nešama אלוחי נשמה)
Blagosiljanje Sunca (Birkat Ha'Hama ברכת החמה)
Za Onog koji Život daruje (Šehehejanu שהחינו)
Blagoslov za zdravlje (Mi Seberah מי שברך

Dela kojima se obeležavaju ostale bitne molitve 
Dan Pokajanja (Jom Kipur יום כיפור)
13 Principa vere (Šloša Sere Ikarim שלושה עשר עיקרים)
Nema nijednoga kao našega Boga (Ejn Kelohejnu אין כאלהינו)
Oče naš Nebeski (Avinu Še'Ba'Šamajim אבינו שבשמים)
Oče naš Kralju naš (Avinu Malkenu אבינו מלכנו)
Ti koji praštaš (Adon Ha'Selihot אדונ הסליחות)
Ti koji Mir daruješ (Ose Šalom עושה שלום
Ako Te zaboravim (Im Eškaheh אם אשכחך)
Večnome (Adon Olam אדון עולם
Zahvalnost (Mode Ani מודה אני)
Svi zaveti (Kol Nidrej כל נדרי)
Dosta nam je (Dajenu דינו
Gospod (El Adon אל אדון
Pohvale (Alelu-Ja הללויה)

Pesme opevane u periodu pre revitalizacije hebrejskog jezika – na jidišu
Ko zna ko je Jedan? (Ehad mi jodea ווער קענ זאגן ווער קענ רעדן)
Hej hej Dole s policijom (Hej hej deloj policej הײ הײ דאלױ פאליצײ)
Vi Budalasti Cionisti (Ir Nariše Cionistn אוי איר נאריש זיאניסטן)
Naše selo gori (Undzer štetl brent אונדזער שטעטל ברענט)
Pesma o Drvetu (Štejt a Bojm אױפן װעג שטײט א בױם)
Moj mali grade (Majn štejtele Belc מיין שטעטעלע בעלז)
Na ognjištu (Ojfn Pripetšik אויפן פריפעטשיק)
Drejdl Drejdl (Klejner Drejdl קלײנער דרײדל)
Buka Balajke (Tumbalalajka טום בללייקה)
Zakletva (Di Bundiše Švue די שבועה)
Dona Dona (Dos Kelbl דונה דונה)

Stvaralaštvo čije izvođenje nije usko vezano za verske običaje i praksu
Nada – Himna Izraela (Ha'Tikva התקווה)
Tu sam pred Tobom sam (Hineni Hineni הנני)
Solomonova Pesma nad Pesmama (Šir Ha'Širim שיר השירים
Pesnik nad Pesnicima (Mišorer šel Mišorerim משורר של משוררים
Ja sam Onaj koji Jeste (Ehje Ašer Ehje אהיה אשר אהיה
Zlatni Jerusalim (Jerušalajim šel Zahav ירושלים של זהב)
Pesma za mir (Šir L'Šalom שיר לשלום)
Pesma o vodi (Šir Ha'Majim שיר המים)
Ako se zatvore (Im Ninalu אם ננעלו)
Ono Dobro (Hine Ma Tov הנה מה טוב)
Radujmo se (Hava Nagila הבה נגילה)

kabalat Šabat (קבלת שבת) – sinagogalne pesme za vreme dočeka Šabata

blagoslovi (berahot, ברכות) – jevrejski blagoslovi na kojima se temelji jevrejska vera

molitve (t’filot, תפילות) – dela i tekstovi drugih bitnih molitvi i predanja

na jidišu (יידיש) – dela nastala na jeziku aškenaskih jevreja

pesme (širim, שירים) – stvaralaštvo van zvaničnih verskih običaja i prakse

umetnost (omanut, אומנות) – jevrejska umetnost s kraja 19. i početka 20. veka

objavljivani tekstovi – drugi pisani materijali i javno objavljivani tekstovi

Kadiš (קדיש)

.