Svet utemeljen na slovima

Svet utemeljen na slovima

/ Reč je utvrđena na nebesima /

.

… ו י א מ ר   א ל ה י ם

Va’Jomer Elohim
I Bog reče

Najjednosatvnije rečeno, to su ona slova, slova hebrejskog alefbeta, na kojima se čitav svet/univerzum (olam, עולם) u svom ispoljavanju temelji i na kojima je, kao takav, i stvoren. Sve ono što je stvoreno i što će biti stvoreno u vremenu koje dolazi, kako je i rečeno u knjizi Jecire (ספר יצירה) (2:2).

Sa svakim činom stvaranja Tora izveštava u formi ”I Bog reče”. Svi dekreti putem kojih Bog uvodi Postanje sačinjeni su od izjava, odnosno – reči, a te reči načinjene su od slova. Slovima hebrejskog alefbeta za koje se vezuje postanje sveta i svemira.

I ne samo da su od njih sačinjeni, već se njihova uloga ogleda i u tome da ta ista slova održavaju svet i univerzum u stanju permanentnog postojanja. Te ukoliko bi ova slova, i reči koje tvore, nestala i svet bi istog tog trena iščezao. Postojanje bi bilo poništeno istog trena.

Psalmist u stihu 119:89 kaže:

לעולם יהוה דברך נצב בשמים

L’Olam Adonaj devarha nicav b’šamajim
Doveka je reč Tvoja utvrđena na nebesima

.

Onaj ko poznaje slova i zna kako da ih raspoređuje i upravlja njima na ispravan način, ima moć manipulacije nad elementarnim silama stvaranja ovoga svemira i sveta u kojem živimo. Metode i pristupi ovim činovima upravo i čine dobar deo onoga što i nalazimo zaključano u tekstu Sefer Jecire, knjizi Stvaranja.

Na hebrejskom ova jeziku temeljna slova, odnosno osnovna slova, zovemo otiot jesod (אותיות יסוד). U kabali Temelj (sefira Jesod, יסוד) korespondira sa reproduktivnim organima i seksualnim porivom, te i nosi konotaciju uparivanja iliti spajanja zarad stvaranja i daljeg širenja. Rečeno da je da slova pripadaju Temelju, jer samo putem slova mudrost i razumevnje mogu biti pripojeni jedno sa drugim.

Što i jeste u krajnjem poretku stvari.

Mudrost je čista neverbalna misao (hohma, חוכמה), dok razumevanje, s druge strane, mora biti verbalizovano (bina, בינה) jer ukoliko ideja ne uspe da se pretoči u formu nikad ni neće biti shvaćena i niti prihvaćeno. Jedina spojnica između neverbalne Mudrosti i verbalnog Razumevanja jesu slova alefbeta.

Sve ovo opširno je izloženo i u Talmudskom tekstu, posebno na mestu kada se kaže da je Bacalel znao kako da permutuje slova kojima su zemlja i nebesa načinjena. Konkretno čitamo u stihu u kojem Adonaj govori o Bacalelu (בצלאל בן אורי), u Egzodusu 31:3:

ואמלא אתו רוח אלהים
בחכמה ובתבונה ובדעת

V’Amle oto ruah Elohim b’hohma v’b’itvuna v’b’dat
I napunih ga Duha Svetog, mudrosti i razuma i znanja

Zato se sposobnost manipulacije slovima stvaranja temelji na trojstvu:

חכמה – דעת – בינה

Hohma – Daat – Bina
Mudrost – Znanje – Razumevanje

.

Znanje (daat, דעת) predstavlja svojevrsnu fokusnu tačku u kojoj se susreću Mudrost i Razumevanje (baš kao i što čitamo na shemi Drveta Života). Znanje dolazi u konotaciji spajanja, pa čak i kroz seksualni čin kojim se sjedinjenjavaju dve sile, dva polariteta, kao što je i rečeno u stihu 4:1 Postanja:

והאדם ידע את חוה אשתו

V’Adam jodea et Hava aštu
I Adam pozna Evu, ženu svoju

.

Tako i dolazimo do tri temeljna majčinska slova jevrejskog misticizma – Alef, Mem i Šin:

א

מ

ש

Razlog zašto Tav (ת) nije u ovoj vrhovnoj trijadi, jer je ono svakako poslednje slovo hebrejskog alefbeta, leži u tome što je Tav tzv. duplo slovo, odnosno ima svog glasovnog para u slovu Tet (ט), te ga ne možemo ubrojiti u elementarno slovo vrhovne trijade.

Još jedan od razloga zašto ova tri slova nazivamo majčinskim slovima je u tome što slova generišemo iz Razumevanja, sefira Bina, koja definiše i daje prvu formu energiji i oblikuje je u materiju, te tako rađa i sve slovne forme. Iz tog razloga Razumevanju se pripisuje ženski princip i otud na ovom mestu i vizija Velike Majke (ima gdola, אמא גדולה).

Ova tri slova nazivamo Trima Majkama (Ha’Šaloš Imot, השלוש אמהות) i iz istog razloga zbog kojeg i rakršća nazivamo majkama svih puteva. Ova tri slova predstavljaju svojevrsno raskršće jer sačinjavaju horizontalnu vezu među sefirama na dijagramu Drveta (Ec Hajim, עץ היים).

ODABIR TEMA


Priložite Vaše mišljenje na ovu temu:

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.