Šehina u izgnanstvu

Učenje koje zauzima središnje mesto u kabali /

Obnova jedinstva stalan je proces.

Jedini cilj i naum kada je poslao čoveka na ovaj svet jeste da sazna i razume da je HaŠem (יה), koji označava En Sof, u stvari Elohim (Šehina).

Prvobitno je postojala harmonija između stvaralačkog potencijala i njegovih konačnih manifestacija, između gornjih i donjih svetova, gornje sefira i desete sefire. Sve stvari su bile pripojene Prvobitnom i njegova moć je neometano tekla kroz sve stupnjeve bivstvovanja. Posle razbijanja posuda (Ševirat Ha’Kelim, שבירת הכלים), ili Adamovog prestupa kao uprošćenog tumačenja ovog metafizičkog događaja, razvile su se prepreke koje su ometale prirodnu emanaciju sile. Stvorenje se odvojilo od Stvoritelja, plod od drveta, muško od ženskog, naš svemir od sveta jedinstva i Šehina (שכינה), ili deseta sefira (מלכות), od gornjih sefira.

Tako je svet bačen u nered. Čovek je trebalo da postoji u čisto duhovnom obličju, kao svetlost u stalnom opštenju s Tvorcem, ali je pao u svoje sadašnje inferiorno stanje.

Uprkos podeli, On se nije u potpunosti povukao iz ovog sveta. Metaforično rečeno, kada je Adam proteran, jedan aspekt božanskog – Šehina, pošla je za njim u ropstvo. Otuda bar ta jedna božanska moć ipak još uvek prebiva u ovom svetu. To je ono Prisustvo koje je išlo pred Izraelom (יעקב/ישראל) dok je ovaj hodao kroz pustinju. Šehina stalno prati čoveka i ne ostavlja ga sve dok se pridržava datih propisa. Šehina prati Izrael u uzgnanstvo i uvek lebdi nad Izraelom kao majka nad svojom decom. Štaviše, upravo zbog Izraela i njegovog poštovanja, zakona, Tore, boravi Šehina na zemlji.

Učenje o Šehini zauzima središnje mesto u kabali. Iako se često naglašava da su Sveti i Šehina jedno, ona govori o rascepu u stvarnosti. Šehina se figurativno naziva Matrona (koju simbolizuje ime, Elohim אלהים) koja je odvojena od Kralja (kojeg simbolizuje neizrecivo ime, ha’šem השם), a to označava da je Bog upleten u tragično stanje ovog sveta. U svetlosti tog učenja patnja Izraela dobija novo značenje. I ne samo Izrael, već ceo svemir, čak i Šehina, leži u prašini i boravi u izgnanstvu. Čovekov zadatak je da dovede do ponovnog uspostavljanja prvobitnog stanja svemira i ponovnog ujedinjenja Šehine i En Sof-a. To je pravo značenje mesijanskog spasenja o kojem se često govori, cilj svih napora.

U vremenu koje će doći Šehina će biti vraćena na svoje mesto i doći će do potpunog jedinstva. Tog dana biće Gospod jedan i ime njegovo jedno.

(Zah. 14:9)

.

Moglo bi se reći:

Zar On sada nije Jedan?

.

Nije. Jer je Matrona odvojena od svog Kralja…

Kralj bez Matrone nije u posedu svoje krune, kao ranije.

.

Ali kada se On pridruži Matroni, koja ga kruniše mnogim sjajnim krunama, onda će ga nebeska Majka takođe krunisati na prikladan način. Ali sada, kada Kralj nije sa Matronom, nebeska Majka čuva svoje krune i zadržava vodu potoka od njega i On nije sjedinjen sa njom. Stoga, on kao i da nije Jedan. Sve dok se Matrona ne vrati na mesto Hrama. Otud i mistična filozofija poznata kao tikun olam (תיקון עולם), odnosno pokušaj popravljanja sveta, sastavljanja njegovih rasutih delova u prvobitnu celinu (kako fizičkog, tako i duhovnog sveta).

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.