Ne Jedan (אחד), već Jedinstven (יחיד)

/ Adonaj jahid, lo ehad /

.

יהוה יחיד לא אחד

Adonaj jahid lo ehad
Bog je jedinstven, ne jedan

jjahiddIako se dovode u vezu i sa fizičkim planom 10 Sefirota Drveta života (Ec Hajim, עץ חיים) su ključne u razumevanju koncepta Početka. Prve stvaralačke Potencije. Kada deset Sefirota tumačimo u smislu deset pravaca prostiranja, naš fizički svet je početna nulta tačka iz koje se sve one manifestuju. Te za ideju Boga u tom smislu možemo reći da je paralelan s tim linijinama koje se pri beskonačnosti koordinatnog sistema susreću i gde se na određeni način prelamaju i spajaju. Naravno, teško je pojmu kao što je Bog dati određenu predstavu našem raciju, te tako ni nema adekvatnu predstavu na materijalnom planu postojanja, ali ovo je verovatno nešto najbliže dokle ljudska imaginacija može da dopre.

Tako kontemplirajući o tački u beskonačnosti (onoj u kojoj se spajaju deset pravaca prostiranja) pojedinac može, određeni način, pristupiti konceptu i ideji Beskonačnog Bića. Tačka u beskraju u isto vreme je i beskonačno mala i beskonačno velika. Ona nema svoje definisano mesto u kontinuumu prostora i vremena (i duha).

Kada govorimo o Bogu, Sefer Jecira ne kaže da je Bog Jedan, Adonaj Ehad (יהוה אחד), već da je On Jedinstven, Adonaj Jahid (יהוה יחיד).

Ne poseduje ni oblik, ni formu, a definišemo je kao Jedno, neizdeljenu Tačku:

Kaže se da je apsolutno Jedinstven, te tako ne može sadržati niti jedan kvalitet koji bi ga na takav način opisivao, svakako ne određenim jezičkim terminom, koji je za naše razumevanje itekako potreban. Samom tom nemogućnošću za opis kroz kvalitet moramo se služiti negativnim atributima, ili atributima akcije/(ne)delovanja. Iako smo u nemogućnosti da kažemo šta Bog jeste, korišćenjem negativnih atributa  možemo reći šta On nije. Slično je i sa atributima akcije, kada govorimo o onome šta može činiti, i pod kakvim pretpostavkama.

Sve ovo takođe podrazumeva da Je apsolutno jednostavan. U domenu toga da Je postojao pre Stvaranja, nije bilo ničega sem Jahida. Ukoliko bi ideja jedinstva postojala u samom Početku, to bi nagovestilo postojanje koncepta broja u srži Njegove suštine, a to bi uvelo element množine. Tek u tom slučaju bi govorili o Njemu i njegovom jedinstvu koje je u vezi sa brojem 1, a ne čistom spoznajom prisutnosti. Tada bi Bog i Njegovo jedinstvo bili dva, pak, različita koncepta za analizu i razmatranje.

Hebrejska reč ehad (אחד) ima značenje – jedan. Jahid (יחיד) je, s druge strane, negativan atribut koji govori o odsustvu bilo kakve množine, ili čega sličnog.

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.