Amulet uspeha

I tako okićen pohitaj /

.

והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך

V’hadarha clah r’hav al d’var emet va-an’va cedek v’tora nora’ot j’minha

I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu,

i desnica će tvoja pokazati čudesa. (45:4)

.

Iznad predstavljeni amulet preuzet je iz knjige ”Sefer Raciel” (ספר רזיאל המלאך), srednjovekovnog kabalističkog grimoara pisanog na hebrejskom i aramejskom jeziku, čije poreklo nije ništa manje zamršeno od ”Sefer Jecire” ili knjige ”Bahir”. Legenda kaže da je otkrivena Adamu direktnu od anđela Raciela, dok širem krugu postaje poznata tek preko zapisa velikana poput Hasideja Aškenaza i Eleazara iz Vormsa, te se zbog toga vezuje rani XIII vek.

Ključna reč ovde je celah (צלח) koju bi na engleskom najbolje preveli kao prosper, ili na srpskom jeziku prosperitet ili napredak i ona samim tim oslikava osnovnu ulogu ovog amuleta, koja se unutar njega i više puta jasno naglašava (gornji centralni deo). S tim u vezi, postoji praksa permutacije jedne reči kada se radi na konstruisanju amuleta, a povodom određene intencije pojedinca. To vidimo permutacijama reči celah u laceh (לצח) i hacel (חצל), u gornjem levom uglu amuleta i dva puta u donjem levom i desnom uglu.

No, pored laceh tu je i reč ja(h) (יה), čuvena skraćenica za boga, odnosno jedno od božanskih Imena koje koristimo u praktičnoj kabali. Samim dvostrukim korišćenjem ove reči unutar amuleta ona se može čitati kao jedna reč – jijeh (יהיה), što znači neka bude, ili biće (u zavisnosti od šireg konteksta u kojem se koristi). Takođe, u centralnom delu primećujemo dva Alefa (אא) jedno pored drugog, odvojena vertikalnom linijom s krugom na njenom vrhu, što amulet i deli na dva dela.

Za razliku od prethodne reči jah, u pisanoj tradiciji nema primera da dva slova Alefa, kada su jedan pored drugog čitamo zajedno, već se pre radi o skraćenicama što je česta pojava u rabinskoj i generalno hebrejskoj duhovoj literaturi. Dakle, kada se susretnemo s kombinacijom dva ista slova to uglavnom navodi na:

  • Amen Amen (אמן אמן) – Neka tako bude;
  • Adonaj Eloejha (יי אלהיך) – Tvoj gospod Bog;
  • Ani Omer (אני עומר) – Ja kažem.

.

Donji deo ovog simbola sačinjen je od tri Davidove zvezde (originalno: Davidov štit, Magen David, מגן דוד), a na svakome od njih u ivicama štita upisano je četvoroslovno  Ime, kao i Šadaj (שדי) u središtu.

Generalno je prihvaćeno da Šadaj znači – Svemogući, dok neki drugi krugovi upućuju na pretpostavku da ime vuče koren iz reči šadu, drevne akadske reči za planinu, samim tim ovo ime biva često upotrebljivano pri ovakvim radnjama i stvaranju i ispisivanju amuleta različitih zaštitničkih svrha.

Postoji čitav set Imena koje verzujemo za ovaj tip amuleta, a jedan od njih se pominje u knjizi ”Sefer Raciel”:

סנמבר טנף ברב זג מבביתם צזך סג טמי סמסברך הביסס קתקדר

.

Potom se pojavljuje druga verzija istog, ali u ”Sefer Rafael” (ספר רפאל המלאך) koja se razlikuje od odlomka iz knjige ”Raciela”, sve dok Moše Zakuto ne ispita detaljnije oba izvora i da svoje tumačenje u ”Korenima imena” (Šoršej A’Šemot, שורשי השמות):

סנמבר טגף ברר זג מבב ידד סזהסן טתא סדסבר הסבקסד אדאהב

.

Takođe i uz razjašnjenu vokalizaciju M. Zakuta:

Sanamavra tgaf b’rar zag mvav jded szasan tete sdosvra hosvakosd idieva

.

Tako dobijamo inkantaciju u celosti, koja glasi:

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ישרל שתצוה למלאכיך אלו לבא אל בית _____ וללכת עמו ויצליחו אותו בסחורתו רובכל מעשה ידיו בהצלחה ובהרוחה גדולה בין ביום בין בילה בין בבית בין בחוץ לבית בין בעיר בין בחוץ לעיר ושמך וחותמך הקדוש ירחיבו במעשיר ובביתו והצליחו ל____ אמן סלה

.

J’hi ratzon milfaneha Adonaj Elohej Jisra’el šet’cave l’mal’aheha elu lavo el bet [POLJE ZA IME OSOBE] v’lalehet imo v’jaclihu oto bis’horato uv’hol ma’ase jadav b’haclaha uv’har’vaha gadola bejn ba-jom bejn ba’lajla bejn ba-bajit being b’huc la-bajit bejn ba-ir being b’huc la-ir v’simha v’hotamha ha-kadoš jar’hivu b’ma’asav uv’vejto v’haclihu li-[POLJE ZA IME OSOBE] Amen. Selah.

May it be your will YHVH Elohei Yisra’el, to command your angels to visit the house of [fill in name of individual], to accompany him, to make him successful with all his endeavours, and bring success in all his actions [works of his hands], and great expansion [growth], whether by day, whether at night; whether at home, whether outside of the house; whether in the city, whether outside of the city; and in Your Name and with Your Holy Seal magnify his actions, and expand his house, and bring success to [fill in name of individual] Amen Selah.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.