Kraći misaoni zapisi

/ Alhemija pretvaranja svetova u reči /

.

Zbirka tekstova na različite misaone i mistične probleme koji su se javljali u različitim vremenskim intervalima i epohama, religijama i sistemima i koji su oblikovali te razvijali ljudski intelekt tokom tih dugih eona vremena. Materijali bazirani uglavnom oko verskog koncepta judaizma, dela mnogih jevrejskih mislilaca i stvaralaca i mističnih sistema, te s druge strane – zapadnog hermetičnog sistema, ali i filozofskih načela antičke Grčke (pre svega pitagorejskog uticaja). Želim da se pozabavim velikim pitanjima i problemima, te uticajem velikih ljudi koji su aktivno menjali ljudsku svest, kao i kroz poimanje sveta, te čoveka u njegovom središtu. Iz tog razloga ovde želim da prevodim, analiziram i dopunjujem (kroz povremenu intertekstualnost) mnoge pokušaje rastumačivanja problema sa kojima se Čovek susretao i koji su ostali zabeleženi na njegovom nesvesnom planu. Trudiću se da dam presek znanja kroz uvid u tradiciju i njenu simboliku.

No, pre upuštanja u čitanje i proučavanje tema, čitalac se mora informisati da se ovde radi o krajnje specifičnom načinu pristupa razmišljanju, načinu koji je udaljen od našeg modernog bića i sagledavanja stvari na način na koji smo svakodnevno navikli. Mora se izbeći svaka vrsta zamke bukvalnog tumačenja, jer se u velikom broju slučajeva radi o metaforičkom pristupu, odnosno misaonim eksperimentima koji za cilj imaju nešto mnogo više. Držaću se formule פ ר ד ש – sloj doslovnog smisla; potom sloj prenesenog značenja; zatim ono što govore mudre glave; i na posletku mistični smisao.

Ako bismo napravili analogiju između teorije relativnosti i religije, moglo bi se zaključiti da nesuglasice oko verskih ubeđenja nisu od suštinskog značaja, jer su one pre svega posledica različitih sistema referencije. Kada bismo bili u stanju da situaciju sagledamo iz nekog apsolutnog ugla (koji, po pretpostavci, jedini reflektuje pravu prirodu Stvarnosti), problemi koji nam se čine nepremostivim automatski bi nestali.

Takva interpretacija saglasna je sa Hikovom (John Harwood Hick) verzijom verskog pluralizma i njegovom tvrdnjom da istinski duhovni razvoj ne zavisi od ishoda teoloških rasprava:

Postoji jedinstvena Stvarnost čija je suština potpuno van ljudskog domašaja i budući da je, kao takva, konceptualno neuhvatljiva, možemo je jedino iskusiti indirektno načinom na koji reaguje sa našom svešću.

P R I S T U P.

Ovde iznete ideje predstavljaju lične stavove i razmišljanja, te je diskusija više nego poželjna… i potrebna.

Objašnjenje kategorija pri raspodeli tekstova (u tabovima iznad):

Kabala p’šat (הקבלה פשט) – kabala predstavlja jedan od centralnih stubova jevrejske mistične misli, te dublji upliv u elemente judaizma, ali ovde se bavim relativno lakšom i pojednostavljenom simbolikom;

 Kabala sod (סוד) – dok u ovoj sekciji postepeno idemo ka kompleksnijim pitanjima i složenijim filozofoskim razmatranjima;

Kamiot (קמיעות) – razmatranje simbolike amuleta (grafičkih predstava), njihove geneze i upotrebe;

Ha’Šem (קידוש השם) – misterija Imena i mnogobrojna tumačenja i pretpostavke;

 Gematrija (גימטריה) – teme usko vezane za sistem gematrije, odnosno upotrebe brojeva i slova;

 Temura (תמורה) – sistem različitih rasporeda slova i promena vrednosti reči u rečenici;

Hermetizam (Corpus Hermeticum) –  deo o hermetizmu kao vidu hrišćanske mistike;

 Helenizam – pitanja kroz prizmu antičkih Grčkih filozofskih pravaca, kao temelja kasnije evropske misli.

.


Kotel (Zapadni Zid) u Jerusalimu, godine 5674. (1913. hrišćanske godine)